Additional menu

Foarrondes skoalkeatsen

  • a234113a-6ffd-4c7f-9e67-c36773fa635b
  • IMG_4694

Juster wienen de foarrondes foar it skoalkeatsen gemeente Súdwest-Fryslan yn Bolsert⚾️ Tymen Bults, Jinse Durk de Jong en Jaring Jan Postma ha namens It Fûnemint yn Wommels de 1e priis wún. Elle Flisijn en Veerle Peters ha de 3e priis wún namens It Funemint yn Wommels. Lokwinske!
Nije wike woansdei 22 maaie binne de finales op it Sjûkelân yn Frjentsjer!
Succes allegear!

X