Additional menu

Frank Osinga partij en TMB de Jong partij

    Op tongersdei 25 maaie is de folgjende ledenpartij foar sawol jeugd as senioren. Dizze partij sil NET om 13.00 begjinne mar om 11.00. Dit komt net oerien mei wat der yn it boekje stiet. Wy hoopje jimme allegeare te sjen op tongersdei 25 maaie om 11.00. Opjaan kin hjir ûnder:

    X