Additional menu

Freed 27 novimber 2014

  Bêste ûndernimmer(s) en follybalfreonen(dinnen),

  Wy wolle ek dit jier wer in follybaltoernoai organisearje foar bedriuwen/ferienings yn sporthal de Greidhoeke te Easterein. Der wurdt striden om de ”Eeuwige Roem”.

  It is vv CoVoS in ear om jo en jo team hjirfoar út te noegjen.

  Dit is de 6e edysje fan dit nij opsetten toernoai.

  Dit is in jierliks weromkearend toernoai, want ommers rom is fergankelik en wij hawwe ús foarnommen dat elts jier de teams der ûnderling foar stride moatte om de resultaten te ferbetterjen, dan wol it selde nivo te hâlden.

  Foar de wissichheid neist it sportive rekreative diel is dit toernoai ek in moaie gelegenheid om efkes lekker by te praten yn in ûntspannen sfear. Oant safier de yntro, no de feiten:

  Datum toernoai : Freed 27 novimber 2015
  Oanfangstiid : 19.00 oere
  Lokaasje : Sporthal de Greidhoeke te Easterein.
  Ynskriuwjild : 20 euro it team(te foldwaan op de jûn fan it toernoai)
  Sluting ynskriuwing : 13 oktober 2015

  • In team mei bestean út ”eigen” meiwurkers (wêrfan minimaal 2 froulju) en oantrouden.
  • It giet om miks-teams. (Men kin mar foar 1 team útkomme)

  Wy hoopje jo en jo team begroetsje te kinnen op FREED 27 NOVIMBER!!

  Tink derom ”wa’t earst komt, dy’t earst mei docht” (maks. 15-18 teams)!

  Út namme fan de kommisje CoVoS Bedriuwen/Ferienings follybal

   

  Namme bedriuw/feriening  :
  Namme team(s)                  :
  Adres                                :
  Postkoade + plak                :
  Tillefoan                            :
  E-mail                                :
  Kontaktpersoan                 :

  ______________________________________________________________

  Docht mei ____ (oantal) teams(s)

  Sterkte team(s)                :

  Team ___          : O Haadklasse       O Middenklasse     O Rekreaasje

  Team ___          : O Haadklasse       O Middenklasse     O Rekreaasje

  _____________________________________________________________

   

  It ynskriuwjild is € 20,– it team en moat kontant foldwaan wurde op de jûn fan it toernoai.
  It ynskriuwformulier graach stjoere nei:As maile nei: kpompstra@ziggo.nl
  Klaas Pompstra, De Singel 14, 8734 HR  Easterein

  De kommisje

  X