Additional menu

Freed in Junioarenpartij

    Yn Wommels is der oankommende freed in junioarenpartij frije formaasje. Der steane 6 partoer op de list, dus sil it sa as it no liket poultsjekeatsen wurde.
    Foar Wommels stjit Habtamu op de list, fierder komme der noch wol in pear hiele bekende nammen op it fjild. Dus noadigt de KF jim allegearre ut om dizze wedstriid te kommen.

    X