Additional menu

Fremde minsken yn Wommels???

  • de bouploech

Wommels hat der in frjemde ploech by……bin it de hulken fan Wommels??? is it de plantsoentsjinst mei griene fingers??? Je soen it hast ljiuwe, mar nee, it is de bouploech fan de freule. Hjir noch op in leech keatsfjild, mar dat is al hiel rap feroare, de hannen bin al goed ut de mouwen stutsen.

X