Additional menu

13 augustus 1903 – 1ste Oosterlittens
1903 1 Oosterlittens H. v.d. Feer Th. v. Buren S. v. Buren
2 Arum2 J.O. Schel L. Kuipers R. Buwalda
3 Arum1 B.K. Tolsma H. Kuipers J. Postma
10 augustus 1904 – 1ste Oosterend
1904 1 Oosterend A. Terpstra A.H. Dijkstra M. Bonnema
2 Oosterlittens J. Visser O. v. Buren S. v. Buren
3 Schingen R. Anema S. Smit J. Bosma
09 augustus 1905 – 1ste Arum
1905 1 Arum B.K. Tolsma H. Kuipers J. Postma
2 Franeker 1 J. Andela W. Terpstra J. Leicht
3 Franeker 2 J. War J. Alkema B. Soolsma
08 augustus 1906 – 1ste Franeker
1906 1 Franeker J.U. Vlietstra J. Alkema M. Hiemstra
2 Witmarsum K. v.d. Schaaf H. Zijlstra W. Adema
3 Schingen D. Heslinga L. Breuker F.P. Breuker
4 Britswerd Th. de Jong N. Swierstra B. Kuperus
07 augustus 1907 – 1ste Achlum
1907 1 Achlum H. Rollingswier F. de Jong J. Alkema
2 Harlingen F. Lichtendal B. Posthumus J. Tuinhout
3 Witmarsum K. v.d. Schaaf S. Schaafsma G. Flameling
05 augustus 1908 – 1ste Achlum
1908 1 Achlum H. Rollingswier U. Donia J. Alkema
2 Witmarsum P. Kamminga J. de Boer K. de Boer
3 Arum J. v.d. Leij A. Menage D. Kuipers
4 Pingjum J. Reitsma jr. O. Postma M. Wijnalda
11 augustus 1909 – 1ste Franeker
1909 1 Franeker D. Ferwerda A. Smidts Y. Aukema
2 Arum J. Bruinsma A. Menage D. Kuipers
3 Pingjum J. Reitsma jr. O. Postma K.Y. Feenstra
4 Oosterend G. Spoelstra S. Terpstra L. Bonnema
17 augustus 1910 – 1ste Pingjum
1910 1 Pingjum J. Reitsma jr. O. Postma J. Dijkstra
2 St. Anna J. Siebesma P. Keizer J. Vierzen
3 Franeker R. Werkhoven J. Werkhoven N. Staalstra
09 augustus 1911 – 1ste Oosterend
1911 1 Oosterend J.Y. Heeg L. Bonnema B. de Haan
2 Wommels P. Hiemstra A. Wiersma J. Gorter
3 Zurich M. Elgersma H. de Kroon Tj. Visser
4 Peins J. Tanja J. Zeinstra N. Zeinstra
07 augustus 1912 – 1ste Dokkum
1912 1 Dokkum G. de Vries Tj. Hoogeveen R. Brouwer
2 Franeker 1 J. Werkhoven S. Aukema H. Ettema
3 Franeker 2 G. de Wind N. Hovinga N. Tuinstra
13 augustus 1913 – 1ste Raerd
1913 1 Raerd W. Oosterhof H. de Jong J. de Jong
2 Berlikum G. Heringa R. Braaksma R. Schiphof
3 Wommels W.K. Hoekstra R. de Jong F. Felkers
05 augustus 1914 – Dit jaar geen freulepartij i.v.m. de 1e wereldoorlog

Dit jaar geen freulepartij i.v.m. de 1e wereldoorlog

11 augustus 1915 – 1ste Harlingen
1915 1 Harlingen J. v.d. Plaats A. v. Veen J. Broersma
2 Winsum G. Posthuma R. Wiersma H. Visser
3 Menaldum H. v. Koningsveld J.P. Dijkstra T. Laverman
4 Wommels T. Nijdam G. Faber S. Mensonides
09 augustus 1916 – 1ste Dokkum
1916 1 Dokkum K. Toornstra P. Brouwer I. Jousma
2 Berlikum E. v.d. Akker S.A. de Haan J. Terpstra
3 Winsum H. Visser R. Wiersma J. Wierstra
4 Huizum M. Veenstra T. Tiemstra S. Meijer
08 augustus 1917 – 1ste Witmarsum
1917 1 Witmarsum T. Zijlstra J.A. Reitsma D. Hettema
2 Berlikum E. v.d. Akker S.A. de Haan A.A. de Haan
3 Oosterlittens H. Westerhuis J. Timmerman S. Fopma
4 Harlingen T. Zwanenburg S. Alkema D. Grobbe
07 augustus 1918 – 1ste St. Anna
1918 1 St. Anna Y. Schuitmaker J. Schat R. Kuiken
2 Tzummarum Tj. de Jong G. de Vries E. de Boer
3 Kimswerd G. v.d. Meer J. Braaksma J. Anema
06 augustus 1919 – 1ste Dokkum
1919 1 Dokkum H. Visser K. Kooistra P. Ronner
2 Dronrijp H. Schotanus A. Leen S. Wijnands
3 Wommels M. v.d. Zee E. de Groot J. Krips
4 Kimswerd G. v.d. Meer J. Braaksma W. IJbema
11 augustus 1920 – 1ste Wommels
1920 1 Wommels E. de Groot J. Krips R. Boersma
2 Berlikum J. Groeneveld J. Braaksma P. Palsma
3 Pingjum R. v.d. Witte J.D. Sieswerda K. Feenstra
10 augustus 1921 – 1ste Franeker
1921 1 Franeker C. v.d. Woude J. Paulides S. Haitsma
2 Dongjum J. Ennema J. Rienks J. Hellinga
3 Arum H. v. Wier D. de Jong P. Katsma
4
5
09 augustus 1922 – 1ste Bolsward
1922 1 Bolsward C. de Way S. Kramer L. Kramer
2 Hurdegaryp P. de Vries J. Roorda S. Meina
3 Berlikum H. v.d. Akker J. v.d. Lei J. Steensma
4 Marssum J. Algra J. Kuperus A. Dijkstra
08 augustus 1923 – 1ste Holwerd
1923 1 Holwerd H. Schaafsma O. Hiddema J. Tilstra
2 Winsum H. Rienstra A. Rienks IJ. Bouma
3 Akkrum R. v.d. Sluis K. v.d. Weg T. de Vries
06 augustus 1924 – 1ste Mantgum
1924 1 Mantgum J. de Groot A. Mulder H. Jepma
2 Kimswerd B. Hilverda J. Kuipers S. Harkema
3 Wier G.J. Landstra D. de Jong T. Schat
12 augustus 1925 – 1ste Wommels
1925 1 Wommels T. de Haas R. Pagels A. Tjallema
2 Arum H. Broersma IJ. de Jong H. Kooijenga
3 Beetgum Tj. de Vries R. Terpstra D. Slot
4
5 Stiens
11 augustus 1926 – 1ste Franeker
1926 1 Franeker E. v.d. Schoot G. van Smeden R. Kats
2 Bolsward B. Nieuwenhuis K. v.d. Heide D. Nijdam
3 Leeuwarden H. v.d. Molen J. Stroosma W. Kuipers
4 Dronrijp  J. Zondervan  T. van der Geest  R. de Groot
5 Witmarsum  R. Rienstra  J. Werkhoven  K. IJpma
10 augustus 1927 – 1ste Pingjum
1927 1 Pingjum S.R. de Vries D.L. Hylarides T. Hiemstra
2 Leeuwarden H. v.d. Molen J. Stroosma W. Kuipers
3 Dronrijp T. v.d. Geest R. de Groot D. Ganzinga
4 Dokkum
5 Berlikum
6 Wommels A. Feitsma D. de Jong A. Lammertsma
08 augustus 1928 – 1ste St. Anna
1928 1 St. Anna J. Bijlsma T. Brouwer H. de Jong
2 Winsum G. Jellema R. Bakker A. Rienks
3 Dronrijp G. Heslinga W. Visser D. Ganzinga
4 Reduzum E. Kuipers J. Bergstra M. Dijkstra
07 augustus 1929 – 1ste Beetgum
1929 1 Beetgum D. Halbertsma G. Stienstra M. Halma
2 Pingjum M.W. Hiemstra A. Sieswerda M.H. Hiemstra
3 Weidum F. Hiddinga Y. Tamminga P. Riemersma
4  Rauwerd  M. van der Hem  IJ. van der Meer  S. Dijkstra
5  Winsum  A. Visser  K. Jepma  K. Riemersma
06 augustus 1930 – 1ste Arum
1930 1 Arum L. v.d. Weerd G. Kuipers C. Kamminga
2 Raerd M. v.d. Hem Y. v.d. Meer G. Venema
3 Bolsward K. Falkena M. Bijlsma W. Bosma
4 Harlingen L. Tigchelaar H. Beuker G. Kracht
5 Berlikum B. Wiersma D. Faber A. v.d. Meulen
05 augustus 1931 – 1ste Harlingen
1931 1 Harlingen B. van Seyst F. de Jager S. v.d. Meer
2 Sneek J. Visser B. Blom Y. Blom
3 Beetgum T. de Vries G. Swart W. Postma
4 Franeker  H. Cats  C. Langerak  C. Langerak
5 Akkrum  H. Knijpstra  T. Oost  S. de Boer
10 augustus 1932 – 1ste Sneek
1932 1 Sneek Y. Blom S. Ypma S. Sikkes
2 Weidum K. Posthumus S. van Dijk S. de Groot
3 Bolsward K. Falkena H. Timme J. de Haas
4 Leeuwarden
5 St. Anna  K. Jaarsma  J. Brouwer  G. Groen
09 augustus 1933 – 1ste Huizum
1933 1 Huizum Y. Swierstra A. Paassen B. de Vries
2 Oosterlittens J. Stellingwerf J. Lemstra W. Toering
3 Menaldum S. van Schepen J. Wobma A. Fokkema
4 Kimswerd K. Aukema D. Kuipers W. v.d. Zee
5 Witmarsum W. Reitsma T. Zijlstra P. Zijlstra
08 augustus 1934 – 1ste Leeuwarden
1934 1 Leeuwarden B. v.d. Woude P. Dorenbos R. Keizer
2 Oosterlittens J. Stellingwerf J. Lemstra W. Toering
3 Huins J. Rodenhuis R. v.d. Molen J. Terpstra
4 Makkum W. van Balen R. v.d. Weert R. Boelens
5 Bolsward S. Bosma J. van Dalen A. Pasma
07 augustus 1935 – 1ste Beetgum
1935 1 Beetgum S.J. Rijpstra S.A. Rijpstra P. Burenga
2 Stiens F. Elzinga D. Ferwerda F. Ferwerda
3 Menaldum D. Hijlarides P. Grijpma S. Breuker
4 Berlikum F. Faber E. v.d. Meij D. Kuperus
5 Leeuwarden D. Kingma A. v.d. Werf T. Kooistra
05 augustus 1936 – 1ste Harlingen
1936 1 Harlingen G. Braaksma F. Bouma F. Helfrich
2 Beetgum D. Ferwerda K. Dijkstra T. Visser
3 Holwerd L. Heeringa P. de Haan H. Zaturdag
4 Ried  F. de Vries  K. Pekel  R. Saakstra
5 Sexbierum  J. Zijlstra  D. de Vries  J. Hoekstra
11 augustus 1937 – 1ste St. Jacob
1937 1 St. Jacob J. Terpstra K. Tjepkema D. Ganzinga
2 Raerd D. Talsma R. Nijboer W. de Boer
3 Bolsward K. Nieuwenhuis A. Roukema J. Stormer
4 Holwerd L. Heeringa P. de Haan H. de Haan
5 Sexbierum D. de Vries R. van Zon Tj. Weistra
10 augustus 1938 – 1ste Wier
1938 1 Wier K. Wassenaar W. Wieling A. Bergsma
2 Holwerd L. Heeringa P. de Haan H. de Haan
3 Bolsward W. Nota J. Ferwerda B. Rijpma
09 augustus 1939 – 1ste Weidum
1939 1 Weidum F. de Boer J. de Groot B. Venema
2 Berlikum K. Zwart J. Veenstra C. Hoekstra
3 Raerd D. Ganzinga P. de Jong W. de Boer
4 Ternaard  J. van Sinderen  R. Hoekstra  H. de Haan
5 Bolsward  J. Ferwerda  R. van den Zee  E. Ruiter
07 augustus 1940 – 1ste Raerd
1940 1 Raerd P. de Jong G. de Jong W.de Boer
2 Franeker H. Plantinga K. Homminga T. Nuyten
3 Minnertsga S. Vis J. Sikkema F. Haarsma
4 Ried  S. Travaille  T. Vlaskamp  S. Vlaskamp
5 Kimswerd  J. van den Boom  R. van den Bergen  J. Taekema
06 augustus 1941 – 1ste Berlikum
1941 1 Berlikum R. Schaafsma S. Beetstra H. Rekker
2 Witmarsum J. Broersma D. Rienstra B. de Vos
3 Beetgum B. van Loon M. Hiemstra G. Rijpstra
4 Tzummarum K. Bleeker J. v.d. Zee J. v.d. Laan
5 Hallum A. Bruinenberg J. Vlietstra D. Jippes
6 Bolsward S. Roukema H. Nota D. Molenaar
05 augustus 1942 – 1ste Menaldum
1942 1 Menaldum M. Kingma J. Stienstra P. Kamminga
2 Franeker A. Plantinga T. Werkhoven A. de Jong
3 Arum J. Langhout J. Bouma J. Lukkes
4 Tzummarum G. Bleeker P. Siebesma J. Hiemstra
5 Winsum U. Hiemstra J. Wassenaar J. Wassenaar
11 augustus 1943 – Geen Freulepartij

Geen Freulepartij

09 augustus 1944 – Geen Freulepartij

Geen Freulepartij

08 augustus 1945 – 1ste Leeuwarden
1945 1 Leeuwarden S. Sevenster G. Hoving A. Veldkamp
2 Franeker G. v.d. Meulen C. de Jong W. Vlietstra
3 Arum S. Hilverda P. de Groot J. Tolsma
4
5
07 augustus 1946 – 1ste Arum
1946 1 Arum J. Hiemstra P. de Groot J. Tolsma
2 Witmarsum E.T. Zijlstra A. v.d. Meer A. IJntema
3 Franeker P. Salverda D. Zwart W. Vlietstra
4 Midlum S. Smedinga F. Feikema S. Braaksma
06 augustus 1947 – 1ste Witmarsum
1947 1 Witmarsum A.v.d. Meer A.J. v.d. Meer E.T. Zijlstra
2 Harlingen S. Zeilmaker J. Jansen P. Spoelstra
3 Franeker J. Broersma D. Zwart W. Vlietstra
4  Leeuwarden  G. Stoffels  J. Bijsterveld  J. Lijklema
5 St. Anna  K. Klok  A. Dijkstra  F. Boonstra
11 augustus 1948 – 1ste Reduzum
1948 1 Reduzum G. Jonker F. de Jong U. Tolsma
2 St. Anna H. Tulner J. Dragstra A. Dijkstra
3 Achlum J. Venema R. Venema G. Tanja
4  Wier  W. Wassenaar  J. van Schepen  D. Boersma
5 Sexbierum  K. Klazinga  J. Hibma  P. de Vries
10 augustus 1949 – 1ste Leeuwarden
1949 1 Leeuwarden J. Bijsterveld A. Wouda A. Radelaar
2 Huizum C. Binsma H. Postma L. Buis
3 Berlikum J. Hoitsma A.A. de Haan S. Faber
4 Franeker K. Hazelhof S. Bouwma P. Boersma
5 Akkerwoude J. v.d. Staal S. Tuininga B. v.d. Werf
09 augustus 1950 – 1ste Peins
1950 1 Peins H. Gjaltema E. Faber P. Boonstra
2 St. Jacob A. van Gelder S. de Vries J. Visser
3 Franeker F. Kats G. Herrema S. Vellinga
4 Dronrijp J. Kamminga K. v.d. Ploeg ?. Poset
5 Akkerwoude
08 augustus 1951 – 1ste Harlingen
1951 1 Harlingen P. Schuil P. Dijkstra H. Bultje
2 St. Jacob A. van Gelder J. Visser A. de Haan
3 Dronrijp K. v.d. Ploeg C. Oegema J. Kamminga
4 Franeker  G. Herrema  C. Hoekstra  D. van Wier
5 Bolsward  Veldman  F. Haanstra  Frankena
6 Menaldum  J. Dijkstra  M. Kikstra  W. Koopmans
06 augustus 1952 – 1ste Franeker
1952 1 Franeker G. Herrema E. de Boer W. de Jong
2 Arum S. Tjeerdema D. Zwart J. Buwalda
3 Huizum H. v.d. Meulen J. Dijkhuis S. Walstra
4 Harlingen  J. Anema  S. Helfrich  J. Keizer
5 Menaldum  J. Dijkstra  W. Koopmans  T. Roersma
6 St. Jacob  A. van Gelder  D. Hogerhuis  A. de Haan
05 augustus 1953 – 1ste Leeuwarden
1953 1 Leeuwarden W. Hulscher J. Dijkhuis D. v.d. Zee
2 Oosterlittens J. Oostra J. v.d. Veen M. Santema
3 Franeker W. v.d. Smeden H. Seerden J. v.d. Wal
4 Arum
5 Harlingen
6
11 augustus 1954 – 1ste Harlingen
1954 1 Harlingen J. Dijkstra J. van Straten S. Helfrich
2 Arum J. Buwalda J. Zijlstra S. Huizinga
3 Beetgum J. Weiland W. Rijpstra K. Terpstra
4 Vrouwenparochie C. Oostenbrug W. Meijer K. Eckhart
5 Oosterlittens
6 Minnertsga
7 St. Jacob
10 augustus 1955 – 1ste Stiens en Emmeloord
1955 1/2 Stiens J. van Dijk J. Bilstra G. Römer
1/2 Emmeloord W. Schaafsma J. Rienks W. Rienks
3 Oosterlittens K. Timmerman K. Hankel M. Santema
4 Minnertsga J. Landstra E. Sijbesma IJ. Westra
5 Franeker J. Seerden ?. Sikkema ?
6 Tzum ? J. Dijkstra K. Reinalda
7 Pingjum ? ?. de Vries D. van Zon
08 augustus 1956 – 1ste Franeker
1956 1 Franeker J. Seerden P. Sikkema S. Sikkema
2 Oosterlittens C. Hilverda M. v.d. Molen M. Santema
3 Menaldum M. Dijkstra W. Wieling A. Bosma
4 Sexbierum S. Braaksma W. Hiemstra D. Houtsma
5 Schingen-Slappeterp B. Kooistra T. Breuker A. de Vries
6 Zurich F. van Popta K. Salverda H. Tjeerdema
7 Jelsum-Cornjum J.P. Bijlsma M. Terpstra M. Stuivenvolt
07 augustus 1957 – 1ste Oosterlittens
1957 1 Oosterlittens P. Santema M. v.d. Molen M. Santema
2 Harlingen J. Ligthart B. van Dijk R. Hoekstra
3 Sexbierum C. Braam O. Mulder W. Hiemstra
4 Dronrijp J. Veldman J. Alberda J. Dijkstra
5 Stiens R. Grijpstra P. Miedema A. Tienstra
6 Ternaard R. Schaafstra P. Gulmans T. Fokkema
06 augustus 1958 – 1ste Leeuwarden
1958 1 Leeuwarden R. de Groot G. Hoekstra M. Delgrosso
2 Oosterend G. Okkinga O. de Jager T. Stapersma
3 Menaldum P. de Boer H. Grendel A. Bosma
4 Bolsward D. de Jong T. de Vries A. Langenberg
5 Harlingen F. Glas B. van Dijk J. Halbesma
6 Beetgum D. Braaksma J. Binnema B. Noordenbos
05 augustus 1959 – 1ste Pingjum
1959 1 Pingjum J. v.d. Meer T. Huizenga O. Wijnalda
2 Stiens A. Tienstra P. Miedema H. Beetstra
3 Marssum W. Veeman R. Rekker R. van Wieren
4 Huizum IJ. Bunning G. Dijkstra P. IJsbrandy
5 Kimswerd P. Stellingwerf J. Anema W. de Valk
6 Wommels S. Bootsma H. Hiemstra J. Tamminga
10 augustus 1960 – 1ste Leeuwarden
1960 1 Leeuwarden H. Schaaf S. v.d. Veer J. Westra
2 Baard J. van Seijst S. Meinsma T. Velstra
3 Engelum J. Wiersma R. Bruining J. Koopal
4 Tzummarum S. v.d. Zee A. de Jong S. Heeringa
5 Weidum O. Anema S. Boorsma D. Talsma
6 Stiens J. Poepjes J. v.d. Zee H. Beetsma
7 Beetgum P. v.d. Schaaf F. Dijkstra B. Noordenbos
09 augustus 1961 – 1ste Tzummarum
1961 1 Tzummarum T. Meijer J. Reitsma S. Heeringa
2 Engelum T. van Asperen W. de Vries J. Koopal
3 Franeker B. v.d. Schoot J. Ladenius K. Cuperus
4 Harlingen J. Mulder B. Scheffer H. Westra
5 Weidum O. Anema S. Boorsma D. Talsma
6 Stiens J. Poepjes J. v.d. Zee R. Miedema
08 augustus 1962 – 1ste Leeuwarden
1962 1 Leeuwarden R. de Ruiter S. v.d. Meulen D. Scheepstra
2 Baard S. Meinsma M. Nuttens W. Bijker
3 Sneek L. Breuker G. de Jong G. Langerak
4 Engelum T. Bruining T. van Asperen W. de Vries
5 Jelsum-Cornjum H. Porte D. Berkenpas J. Span
6 Marssum J. van Wieren T. Hiemstra R. Rienks
07 augustus 1963 – 1ste Leeuwarden
1963 1

Leeuwarden

H. Volbeda

R. Sepp

C. Schaalje

2

St. Jacob

G. Tempel

H. Leeuwen

W. Kolthof

3

Huizum

IJ. Zijlstra

A. Zijlstra

T. Dijkstra

4

Jelsum-Cornjum

S.H. Bonnema

T. Hofman

W. Jousma

5

Stiens

F. Glashouwer

W. Scholte

J. Meerstra

6

Franeker

C. Mollema

A. Sikkema

J. Ladenius

05 augustus 1964 – 1ste Oosterlittens
1964 1 Oosterlittens P. Zijlstra R. Toering A. Toering
2 St. Anna P.D. Keizer B. Groen F. Soolsma
3 Bolsward S. v.d. Woude K. de Jong M. Brunia
4 Franeker S. Hoekstra E. Veltman H. Kramer
5 Peins J. Baggelaar
6 Oosterend L. Hoitinga G. Hiemstra J. de Boer
11 augustus 1965 – 1ste Franeker
1965 1 Franeker S. Hoekstra E. Veltman H. Kramer
2 Holwerd P. Westra E. Claassen B. Olivier
3 Pingjum P. Groenendijk S. Wind O. Wijnalda
4 Akkrum J. Vlietstra P. Koopmans K. Vlietstra
5 Marssum IJ. Zuiderveld H. Klazinga L. Breuker
6 St. Anna H. Postma S. van Dijk K. v.d. Wal
10 augustus 1966 – 1ste Marssum
1966 1 Marssum IJ. Zuiderveld H. Klazinga L. Breuker
2 Zweins S. Jellema D. Fokkema R. Hiemstra
3 Winsum H. Stellingwerf G. Fokkens S. Jouwsma
4 Bolsward K. de Jong J. Visser U. v.d. Zee
5 Harlingen S.M. Wielinga P. Zondervan H. v.d. Zweep
6 St. Anna R. Westra J.H. Groen K. v.d. Wal
09 augustus 1967 – 1ste Beetgum
1967 1 Beetgum D. Beimers H. Laanstra M. Zijlstra
2 Minnertsga S. Vis T. Boomstra T. Krol
3 Zweins S. Jellema D. Fokkema R. Hiemstra
4 Winsum H. Stellingwerf G. Fokkens S. Jouwsma
5 St. Jacob K. Herrema H. Vijlbrief T. Wallendal
6 Franeker A. de Boer J. van Dijk A. Miedema
07 augustus 1968 – 1ste Franeker
1968 1 Franeker H. Seerden A. de Boer A. Roosenburg
2 Tzum J. Douwenga L. van Kooten P. van Kooten
3 Berlikum J. Beetstra H. Born H. Sijpersma
4 Wommels S. Visser M. Hovinga P. de Jong
5 St. Jacob K. Herrema H. Vijlbrief T. Wallendal
6 Makkum J. Tuining A. v.d. Meer B. Rinia
06 augustus 1969 – 1ste Wommels
1969 1 Wommels P. de Jong H. Zijlstra J. Joustra
2 Herbaijum F. de Boer D. Hoekstra D. v.d. Wal
3 Leeuwarden A. Norberhuis T. Piersma K. Roosjen
4 Bolsward K. Ypma H. Keur S. Vijver
5 Berlikum H. Born G. Schiphof H. Sijpersma
05 augustus 1970 – 1ste Franeker
1970 1 Franeker R. de Jong H. Prosee C. Roosenburg
2 Grou J. Wapstra S. v.d. Ley W. Wapstra
3 Herbaijum F. de Boer D. Hoekstra D. v.d. Wal
4 St. Anna D. Keizer L. Keizer D. de Jong
5 Zweins K. Bruinsma P. Buwalda S. Saakstra
6 Oosterlittens K. Rodenhuis J. Feenstra H. Broersma
11 augustus 1971 – 1ste Stiens
1971 1 Stiens G. Faber P.J. Faber A. Rinkema
2 Zweins S. Saakstra P. Buwalda F. Drenthen
3 Arum J. de Groot H. Kuiken B. Bouma
4 St. Anna F. Groen G. Tanja M. v.d. Meulen
5 Leeuwarden C. de Ruiter J. Gruiter T. v.d. Kooi
6 Franeker P. Miedema J. Seerden O. Volbeda
09 augustus 1972 – 1ste Beetgum
1972 1 Beetgum J. v.d. Vlugt K. Larooi O. Larooi
2 St. Anna Y. Hiemstra M. Slager G. Tanja
3 Arum J. de Groot H. Kuiken B. Bouma
4 Bolsward D. Soolsma T. Bartsma G. Walstra
5 Menaldum J. Wobma J. Feenstra W. Wieling
6 Wommels H. Hovinga Y. Hingst T. Joustra
08 augustus 1973 – 1ste Harlingen
1973 1 Harlingen J. v.d. Molen G. Taekema S. Nota
2 St. Anna Y. Hiemstra M. Slager G. Tanja
3 Weidum J. de groot N. de Groot W. Punter
4 Zweins J. Hiemstra S. Saakstra F. Drenthen
5 Leeuwarden G. Hiemstra J. Greuter T. v.d. Kooi
07 augustus 1974 – 1ste Dronrijp
1974 1 Dronrijp D. Smeding G. Jorritsma J. Vaas
2 Franeker J. Bruinsma D. Hoekstra D. Kuperus
3 Tzummarum P. Heeringa S.J. v.d. Zee H. Bleeker
4 St. Jacob B. van Oord T. Schat H. Rooswinkel
5 Pingjum IJ. de Haan E. Brander G. Walsma
06 augustus 1975 – 1ste Franeker
1975 1 Franeker N. Douma D. Hoekstra D. Kuperus
2 Tzummarum P. Heeringa H. Bleeker L. de Jong
3 Wommels P. Tjerkstra S. Lanting L. Hofstra
4 Drachten G. Nijman S. v.d. Woude A. Bijlsma
5 Poppenwier E. de Jong H. Radelaar H. Bosje
11 augustus 1976 – 1ste Dronrijp
1976 1 Dronrijp K. Laanstra IJ. Arendz D.J. v.d. Wal
2 Drachten K. v.d. Akker H. Radelaar J.W. Bakker
3 Witmarsum H. Deinum G. Zaagemans W. Zaagemans
4 Kimswerd A. Brunia A. van Straten G. Nijman
5 Leeuwarden J. Hoekstra T. Hoekstra S. Hempenius
6 St. Jacob R. Botma J. Bierma L. Leeuwen
10 augustus 1977 – 1ste Kimswerd
1977 1 Kimswerd A. Brunia A. van Straten H. Wiersma
2 St. Jacob J.H. Bierma L. Leeuwen J. Nicolai
3 Wergea K. v.d. Vlugt J. Bles H. Bles
4 Witmarsum S. Lemstra G. Zaagemans W. Zaagemans
5 Marssum G. van Loon L. van Wieren P. de Jong
6 Franeker B. Hof H. v.d. Zee S. Nieuwenhuis
7 Poppenwier T. v.d. Woude E. Bijlsma G. Nijman
09 augustus 1978 – 1ste St. Jacobiparochie
1978 1 St. Jacob J>H> bierma L. Leeuwen J. Nicolai
2 Wergea K. v.d. Vlugt A. Sinnema S. Wiersma
3 Drachten K. v.d. Akker S. v.d. Vlugt A. Radelaar
4 Makkum P. Rinia T. Huisman T. Bootsma
5 Beetgum B. Oostenbrug Y. Oostenbrug D.E. Palma
6 Zurich G. v.d. Eems J. Buma D. de Boer
7 Weidum J.G. Wierstra P. Koopmans S. Monsma
08 augustus 1979 – 1ste Makkum
1979 1 Makkum P. Rinia F. Huisman T. Bootsma
2 Franeker F. Roosenburg H. v.d. Zee T. Schurer
3 St. Anna T. Zandringa J. Hiemstra A. Spijkstra
4 Stiens S. Greijdanus H. Felkers G. Miedema
5 Dronten B. Smedinga P. Smedinga P. Vlietstra
6 Dokkum G. Ronner J. Westerhof P. Westerhof
7 Arum A. v.d. Meer R. Wiersma H. Rusticus
06 augustus 1980 – 1ste Arum
1980 1 Arum J. Hibma R. Wiersma H. Rusticus
2 Reduzum P. Talsma A. Tolsma S. Velstra
3 St. Anna T. Zandringa J. Hiemstra A. Spijkstra
4 Bolsward R. Vallinga J. Vente A. Salverda
5 Dronrijp C. Veldman P. Alberda J. Jorritsma
6 Franeker T. Sikkema W. Herrema F. Roosenburg
7 Pingjum S. Nieuwenhuis D. de Haan A. Kooistra
05 augustus 1981 – 1ste Pingjum
1981 1 Pingjum S. Nieuwenhuis D. de Haan A. Kooistra
2 Deinum L. Postma R. Postma A. Zijlstra
3 Wommels C. Kappe S. Hovenga C. Punter
4 Wijnaldum J. v.d. Molen J. Nauta A. de Vries
5 Franeker R. Werkhoven W. Herrema T. Sikkema
6 Weidum J. Rodenhuis J. Oostra B. Miedema
7 Beetgum A.J. Nauta W. de Vries E. Everhard
11 augustus 1982 – 1ste Reduzum
1982 1 Reduzum G. Zijlstra P. Tolsma A. Tolsma
2 Weidum J. Oostra B. Miedema J. Heida
3 Arum D. Kuipers J. van IJs G. Okkinga
4 Franeker A. Douma W. Herrema R. Werkhoven
5 Dronrijp C. Veltman T. Ringia A. v.d. Wal
6 Menaldum G. de Boer F. Houtsma A. Bosma
7 Mantgum B. Tolsma S. Tjepkema A. Jepma
10 augustus 1983 – 1ste Dronrijp
1983 1 Dronrijp G. Smid T. Ringia W. Tuinman
2 Arum D. Kuipers J. van IJs G. Okkinga
3 Vrouwenparochie J. Veenstra S. Porte E. Idsardi
4 Jirnsum T. Zijlstra G. Keulen B. Landman
5 Tzummarum R. Bleeker F. Talsma W. Heeringa
6 Bolsward A. Nieuwenhuis T. de Boer A. Vallinga
7 Dokkum E. Flootman I. Ronner L. Wobbema
08 augustus 1984 – 1ste Arum
1984 1 Arum A. v.d Meer J. van IJs G. Okkinga
2 St. Anna G. Bijlsma H. Elings P. Tienstra
3 Midlum S. Kuipers G.J. Westerveld R. Tiedema
4 Vrouwenparochie J. Veenstra S. Porte E. Idsardi
5 Weidum R. Oostra R. Vellinga R. Bijma
6 Makkum R. Tjeerdema K. Tjeerdema C. v.d. Logt
7 Zurich E. Waterlander J. Waterlander J. Buma
07 augustus 1985 – 1ste Franeker
1985 1 Franeker M. Wever T. Vellinga J. Sjoers
2 Wommels G. Bootsma J. Wijnia J. Algra
3 Zweins S. Idsardi E. Landstra P. Posthumus
4 Dronrijp H. Koster R. Zijlstra A. Geuker
5 Huizum F. Alma R. Bijlsma C. Meijer
6 Drachten J. Bantema L. v.d. Weerd H. Kiestra
7 Makkum Y. Smink G. v.d. Logt G. van Malsen
8 Vrouwenparochie P. Porte R. Riemersma T. Meijer
06 augustus 1986 – 1ste Makkum
1986 1 Makkum Y.K. Dijkstra Y. Smink C. v.d. Logt
2 Beetgum J. de Groot G. IJpenga A. Iedema
3 Oosterend D. Okkema K. de Jager G. Terpstra
4 Arum J. Okkinga J. Kuipers F. Boersma
5 St. Jacob D. Boonstra H.J. Hilarides J. Triemstra
6 Tzummarum C. de Rijke J. Westra J. Monsma
7 Winsum K. Weijer J. Bergsma R. v.d. Veer
05 augustus 1987 – 1ste Franeker
1987 1 Franeker E. Seerden J. Nagel R. Tempel
2 Arum J. Okkinga F. Boersma J. Kuipers
3 Tzummarum C. de Rijke J. Westra F. Broekstra
4 Vrouwenparochie P. Porte A. Oostenburg U. Bouma
5 Exmorra J. Reitsma G. Feenstra D. Yska
6 Minnertsga H. Wassenaar A. de Groot R. Faber
10 augustus 1988 – 1ste Zweins
1988 1 Zweins M. Sijtsma J. de Jong L. Idsardi
2 Oosterend W. Veninga H. Hoekstra F. Hiemstra
3 Raerd K. Berkenpas Y. v.d. Meer F. Kooistra
4 Sexbierum M. v.d. Zee A. Mulder I. Sijswerda
5 Beetgum A. Kuipers J. de Groot B.J. Dijkstra
6 Grou H. Hylkema G. Groen S. Bouma
09 augustus 1989 – 1ste Franeker
1989 1 Franeker A. Terpstra R. Hooghiemstra R. van Wier
2 Grou R. Bouma G. Groen H. Hylkema
3 Beetgum B. Dijkstra A. Kuipers R. Weistra
4 IJsbrechtum H. Sweering J. de Jong F. Schukken
5 Raerd D. v.d. Meer Y. v.d. Meer F. Kooistra
6 Sexbierum P. Feenstra M. v.d. Zee A. Mulder
7 Dronrijp N. v.d. Hem W. Visser M. van ?
08 augustus 1990 – 1ste Tzummarum
1990 1 Tzummarum W. Heeringa P. Zuidema S. Broekstra
2 St. Jacob M. v.d. Vaart B. Schouten C. Kaper
3 Raerd D. v.d. Meer D. Hellinga F. Kooistra
4 Franeker J. v.d. Meulen S. Homminga R. Goudberg
5 Menaldum S. Minnesma A. de Jong J. Halbesma
6 St. Anna F. van Loen R. Fopma J. de Vries
07 augustus 1991 – 1ste Oosterend
1991 1 Oosterend G.J. Hiemstra R. Hoekstra R. Sijbesma
2 Witmarsum M. v.d. Schaaf A. Burger S. Jilderda
3 Franeker J. Loonstra S. Homminga R. Goudberg
4 Jelsum-Cornjum J.J. Koopal J. Keestra S. de Groot
5 Tzummarum R. Monsma S.H. Faber F. Talsma
6 St. Anna J. de Boer M. ten Hoeve R. Fopma
05 augustus 1992 – 1ste Wommels
1992 1 Wommels M. Brouwer H. Tanja R. Klijnsma
2 Minnertsga J. Zuiderhof J. Wassenaar W. Faber
3 Witmarsum M. v.d. Schaaf P. Huisman S. Jilderda
4 Menaldum J. Posthuma H. Tolsma D.J. Posthuma
5 Dronrijp K. Groothof D. Zijlstra S. Tjoelker
6 Hallum J. Meirink F. v.d. Meij P. van Tuinen
11 augustus 1993 – 1ste Minnertsga
1993 1 Minnertsga W.H. de Haan J. Wassenaar W. Faber
2 Oosterend F. de Haan B. Dijkstra M. Hoekstra
3 Weidum A.D. Talsma E. Wiersma L. de Graaf
4 Hallum H.J. v.d. Meij F. v.d. Meij P. van Tuinen
5 Winsum J. Boersma J. de Lang P. Scharringa
6 Oosterlittens J. Bouma S.P. Zijlstra J. v.d. Wal
10 augustus 1994 – 1ste Berlikum
1994 1 Berlikum R. Grovestein J. Boomsma A. v.d. Graaf
2 Heerenveen D. Soeting S. Tjoelker P. van Tuinen
3 Franeker T. v.d. Molen M. Goudberg M. Homminga
4 Marssum G. Hiemstra H. Jorritsma J. Jorritsma
5 Menaldum J. Posthuma W. Dijkstra E. de Vries
6 Witmarsum S. Huisman S. Nijman J. Piersma
7 Drachten F. Baarsma M.M. Swart T.W. Swart
09 augustus 1995 – 1ste Marssum
1995 1 Marssum G. Hiemstra H. Jorritsma J. Jorritsma
2 Berlikum J. Nieuwland R. Schiphof H. Luimstra
3 Makkum R. Rinia B.J. Smink A. Freitag
4 IJsbrechtum S. Rolsma P. de Vries J. de Vries
5 Reahus-Tirns Y. Wagenaar S. Rijpma S. Altenburg
6 Burgwerd R. Sieperda W. Wiersma E. Monsma
7 Dronrijp L. Reitsma G. Boomstra J. Kooistra
07 augustus 1996 – 1ste Minnertsga
1996 1 Minnertsga P. Sinnema J. Wassenaar R. Faber
2 Wergea S. Finnema R. v.d. Meer D. van Dalen
3 Makkum R. Rinia B.J. Smink A. Freitag
4 Dronrijp L. Reitsma G. Boomstra J. Kooistra
5/8 Witmarsum S. Bergsma K. Nijman F. v.d. Wei
5/8 Raerd/Poppenwier S. Stelwagen R. v.d. Meer G. Flisijn
5/8 Huizum R. Wilpstra J. Breek D. Iseger
5/8 Scharnegoutum J. van Diggelen S. Bakker A.J. Dijkstra
06 augustus 1997 – 1ste Minnertsga
1997 1 Minnertsga H.G. Drijfhout W.J. de Roos C. Terpstra
2 Goutum M. de Jong K. de Bildt J.J. Jongsma
3/4 Huizum D. Iseger J. Breek B. Pel
3/4 Makkum B.J. Smink M. Hoekstra M.S. Yntema
5/7 Raerd/Poppenwier A. v.d. Zee D.J. Zantema J. Hospes
5/7 Witmarsum P. Piersma K. Nijman F. v.d. Wei
5/7 Scharnegoutum H.J. Eekma S. Bakker A.J. Dijkstra
05 augustus 1998 – 1ste Menaldum
1998 1 Menaldum J.H. Postma H. Kingma W. Bijlsma
2 Berlikum S. Faas B. v.d. Graaf M. Feenstra
3/4 Akkrum G. Postma B. Siebenga K. Wedman
3/4 Makkum M. Scheepvaart M. Hoekstra M.S. Yntema
5/7 Bolsward A.J. Knol W. Ziengs T. Botermans
5/7 Wommels W. de Boer J.K. Haitsma S. Engbrenghof
5/7 Peins M. Gjaltema P. van Althuis M. Kiestra
11 augustus 1999 – 1ste St. Jacobiparochie
1999 1 St. Jacob T. Triemstra W. Veenstra D. Hogenhuis
2 Berlikum H. Sjoerdsma B. v.d. Graaf M. Feenstra
3/4 Wommels H.K. Engbrenghof J.K. Haitsma S. Engbrenghof
3/4 Franeker M. Seepma M. v.d. Veen K.B. Malda
5/8 Beetgum R. Tigchelaar D. v.d. Woude A. Dijkstra
5/8 Stiens O.H. Faber F. Ferwerda S. Ferwerda
5/8 Broeksterwoude R. Bloem J. v.d. Zwaag J. v.d. Meulen
5/8 Spannum Y. Harkema M. Heeg J. Tijmersma
09 augustus 2000 – 1ste Stiens
2000 1 Stiens F. Ferwerda S. Ferwerda J. Oostra
2 Beetgum R. Tichelaar A. Dijkstra S. Schaaf
3/4 Wommels K. Adema H.K.Engbrenghof J.K. Haitsma
3/4 Winsum J. Wassenaar S.D. Achenbach S.P. Jouwsma
5/8 Oosterlittens J.J. Rodenhuis R. Faber J.P. Hoekstra
5/8 Franeker M. Seepma R. Pijpker M. v.d. Veen
5/8 Morra-Lioessens H. Botma J. Dijkstra A.B. Hiddinga
5/8 Reduzum A.J. Anema D.P. Anema M. Smorenburg
08 augustus 2001 – 1ste Wommels
1 Wommels K. Adema H.K. Engbrenghof J.K. Haitsma
2 Witmarsum J. Zaagemans G. Sprik H. Sprik
3/4 Franeker M. Seepma M. v.d. Veen R. Pijpker
3/4 Broeksterwoude J. v.d. Meulen A. Soepboer R. Bloem
5/7 Mantgum B. v.d Wal S. Anema B. de Bruin
5/7 Peasens-Moddergat H. Anema K. Atema W. Zeilmaker
5/7 Ried R. Hiemstra S. b.d. Leij H. Bruinsma
07 augustus 2002 – 1ste Reahus-Turns
1 Reahus-Turns T. Altenburg B. Poelsma S. Terwisscha van Scheltinga
2 Oudebildtzijl P. Wassenaar G.J. Faber E.J. Wassenaar
3/4 Bolsward H.M. Boermans Y. Miedema M. Nieuwenhuis
3/4 Ried G. Groot H.R. Bruinsma R. Hiemstra
5/8 Franeker E. Seepma T. Bonnema C. Malda
5/8 Reduzum A.J. Anema A. Smorenburg J. Haga
5/8 Schettens-Longerhouw M. Frietema J. Visser H. Visser
5/8 Stiens G. Faber W. Ferwerda J. Bijlsma
06 augustus 2003 – 1ste Witmarsum
1 Witmarsum C. Anema J. Zaagemans G.J. Meekma
2 Stiens G. Faber W. Ferwerda J. Leijenaar
3/4 Schettens-Longerhouw W. Reitsema M. Frietema R.J. Hibma
3/4 Wommels R. Strikwerda D. de Boer E. Haitsma
5/8 Franeker C. Malda T. Bonnema T. Plantinga
5/8 Makkum W. Hoekstra H. Bosma J. Adema
5/8 Reduzum J. Haga E. Bergsma A.J. Anema
5/8 St. Jacob A. Leeuwen S. Dorst J.J. Triemstra
04 augustus 2004 – 1ste Makkum
2004 1 Makkum L. Adema H. Bosma J. Adema
2 Tzummarum A. Bastemeijer P. Vogels S. de Bruin
3/4 Goutum H. Tolsma T. v.d. Eng geen 3e maat
3/4 Hartwerd J. Bouma S. Kooistra T.F. Karsten
5/8 Jirnsum S. Karsten W. Nicolai T. Reimers
5/8 Niawier-Metslawier L. de Boer T. Braaksma R. Weidenaar
5/8 Wommels R. Strikwerda D. de Boer E. Haitsma
5/8 Berlikum H.J. Kooistra S. Schiphof F. v.d. Meij
03 augustus 2005 – 1ste Holwerd
2005 1 Holwerd M. v.d. Velde R. Soepboer G.A. v.d. Bos
2 Wommels J. Posthumus D. de Boer R. Strikwerda
3/4 Oosterlittens K. v.d. Burg G. Broersma F. Broersma
3/4 Weidum J. Fokkens T. Bouma N. v.d. Wal
5/8 Schettens-Longerhouw R.J. Hibma A. Visser A. Reinsma
5/8 Hyum-Finkum M. Olijnsma H. Hofman G. Steegstra
5/8 Makkum R. Veltman S. v. Gorssel H. v.d. Velde
5/8 Menaldum I. v.d. Ende T. Wiersma S. Witvoet
02 augustus 2006 – 1ste Dronrijp
2006 1 Dronrijp S. v.d. Meer R. Diertens J. Diertens
2 Goënga T. Sijbesma S. Wibrandi S. Kuipers
3/4 Grou J.B. Wiersma J. de Groot N. Heitbrink
3/4 Hyum-Finkum M. Olijnsma H. Hofman G. Steegstra
5/7 Berlikum J.H. Kooistra H. Stoffers F. v.d. Meij
5/7 Bolsward P. Nieuwenhuis A. Breeuwsma T. v. Zuiden
5/7 Oosterend J.P. Dijkstra E. de Boer S. Kooistra
02 augustus 2007 – 1ste Tzummarum
2007 1 Tzummarum A. Zijlstra H. Wassenaar S. de Bruin
2 Goënga E. S. Sybesma S. Wibrandi S. Kuipers
3/4 Makkum A. Gielstra T. Nota R. Veltman
3/4 Wjelsryp J.Hofstee E. Pieterse J. Bosje
5/7 St. Anna F. Oosterhaven J. Westra G.J. de Jong
5/7 Wommels C. de Boer J. Hazenberg J. Strikwerda
5/7 Berlikum J.H. Kooistra J. Westra R. Stellingwerf
02 augustus 2008 – 1ste Wjelsryp
2008 1 Wjelsryp J. Hofstee P. Y. Walda J. Bosje
2 Jelsum-Cornjum G.Beeksma P. Postma R. Bijlsma
3/4 Damwoude S. Schreiber B.S. Swart S. Hellinga
3/4 St. Anna K.Hiemstra S. de Jong J. Westra
5/7 Dronrijp P. Doeland A. vd Weide J.D. v/d Wal
5/7 Franeker P. Scheepstra E. Boonstra C. Boonstra
5/7 Minnertsga H. Kootstra S. Jansen R.H. Joostema
05 augustus 2009 – 1ste Wjelsryp
2009 1 Wjelsryp P.S. Scharringa E. Pieterse J. Scharringa
2 Minnertsga H. Kootstra R.H. Joostema S. Janzen
3/4 St. Anna J. Westra S. de Jong K. Hiemstra
3/4 Franeker K. Salverda J. Hof E. de Groot
5/7 Hartwert J. Bekema F.J. Kooistra G.J. Duiven
5/7 Berltsum P.M. Vrij P. Nauta J. Westra
5/7 Britsum H.J. Nicolay M. Hottinga L. Hayma
11 augustus 2010 – 1ste Bolsward
2010 1 Boalsert Hendrik Bouwhuis Willem Siebe Hilwerda Peter van Zuiden
2 St. Anne Rein Hiemstra Krijn Hiemstra Sjoerd de Jong
3 Bitgum Remco v.d. Vlugt Tjisse Steenstra Simon Hoogland
4/6 St. Jabik Andries Jensma Enno Kingma Rick Poortstra
4/6 Tsjummearrum
4/6 Seisbierrum/Pitersbierrum
10 augustus 2011 – 1ste Seisbierrum-Pitersbierrum
2011 1 Seisbierrum/Pitersbierrum Johannes van der Veen Pieter van der Schoot Kees van der Schoot
2 Dronryp Jan Sipke Tuinman Remco Kuperus Wierd Baarda
3 Frjentsjer Kars Zeinstra Allard Hoekstra Christian de Haan
4/6 Wytmarsum Bart Reijenga Jesse van der Molen Frans Dooper
4/6 Minnertsgea Marten Pieter Bergsma Roan Hein Joostema Sieb Driessen
4/6 Arum Jan Bouke Tolsma Kevin Jaarsma Jan Schurer
09 augustus 2012 – 1ste priis foar Frentsjer

De jongens keatsers fan Kv Jan Bogtstra út Frentsjer, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan hawwe de 110-de edysje fan de FREULE yn Wommels wûn.  Op 5-3 en 6-4 wie it Christiaan de Haan die de partij yn styl út sloeg mei in boppeslag. Yn’e finale waard it partoer fan Makkum, Jelle Attema, Jesse Rinia en Remco Miedema ferslein. It partoer fan Frentsjer wie de grutte favoriet foar dizze oerwinning.

1ste priis Frentsjer Kars Zeinstra Allard Hoekstra Christiaan de Haan 1e omloop: Cornwerd 5-0 6-0 2e omloop: Jelsum/Cornjum – 5-0 6-2 3e omloop: Hardegarijp 5-2 6-2 4e omloop: Berltsum 5-3 6-0 Halve finale: Dronryp 5-2 6-2
2e priis Makkum Jelle Attema Jesse Rinia Remco Miedema 1e omloop: Ysbrechtum 5-1 6-2 2e omloop: Stiens 5-2 6-6 3e omloop: Itens 5-0 6-4 4e omloop: Oude Leije 5-4 6-2 Halve finale: staand nummer
3e priis Dronryp Sybren Blanksma Sander Kingma Wierd Baarda 1e omloop: Menaam, 5-2 6-2 2e omloop: Harlingen, 5-0 6-0 3e omloop: Hijum/Finkum 5-0 6-4 4e omloop: St.Jabik, 5-0 6-4 halve finale: verlies Franeker 5-2 6-2
4e priis Aldeleie Jelmer Plantinga Ale van der Galiën Foppe Minnema 1e omloop: Raard, 5-5 6-2 2e omloop: Arum, 5-5 6-2 3e omloop: Easterein, 5-1 6-0 4e omloop: verlies Makkum 5-4 6-2
4e priis Berltsum André van Dellen Remco Dijkstra Patrick Nauta 1e omloop: Gaast Ferwoude 5-0 6-2 2e omloop: Anjum, 5-0 6-6 3e omloop: Winsum, 5-2 6-2 4e omloop: verlies Frjentsjer, 5-3 6-0
4e priis St. Jabik Gideon Swanson Enno Kingma Remco Schiphof 1e omloop: Jorwert 5-3 6-2 2e omloop: Folsgare 5-0 6-2 3e omloop: Wytmarsum 4e omloop: verlies Dronryp 5-0 6-4
08 augustus 2013 – 1ste priis foar Dronryp

VVV Sjirk de Wal heeft de finale gewonnen van de 111de editie van de Freule kaatspartij. In de finale werd Stiens verslagen met 5-4 6-0. Op deze stand sloeg Wierd Baarda de kaats keurig netjes voorbij.  Prijswinnaars:

1e prijs:
Dronryp, Sybren Blanksma, Sander Kingma, Wierd Baarda

1e omloop, Gaast ferwoude
2e omloop, Wommels
3e omloop, Hijum-Finkum
4e omloop staand nummer
halve finale Franeker

2e prijs:
Stiens, Gerrit Winkel, Edser Rijpstra, Kevin Jordi Hiemstra 1e omloop Jelsum-Koarnjum-Britsum
2e omloop Raerd
3e omloop Easterlittens
4e omloop Wytmarsum
halve finale St.Jacob

3e prijs
Frjentsjer, Wesley Bollema, Dennis Fennema, Marco de Groot
1e omloop St.Anne
2e omloop Easterein
3e omloop Winsum
4e omloop Ried
Halve finale verlies tegen Dronryp

St.Jabik, Sil Leystra, Gideon Swanson, Remco Schiphof
1e omloop Weidum
2e omloop Skettens / Longerhouw
3e omloop Berltsum
4e omloop Makkum
Halve finale verlies tegen Stiens

5e prijs:
Ried, Thomas Kleefstra, Cathrinus van Wieren, Robert Broeders
1e omloop Morra Lioessens
2e omloop staand nummer
3e omloop Bitgum 
4e omloop verlies tegen Frjentsjer

Wytmarsum, Marc Burger, Bart Reijenga, Mart v/d Molen
1e omloop Goenga
2e omloop Engelum
3e omloop Alde Leije
4e omloop verlies Stiens

Makkum, Jurre Rinia Jesse Rinia, Emiel Wijma 1e omloop Reduzum
2e omloop Holwert
3e omloop Sexbierum-Pietersbierum
4e omloop verlies tegen St.Jacob

06 augustus 2014 – 1ste priis foar Hijum-Finkum

UITSLAGEN

05 augustus 2015 – 1ste Makkum

UITSLAGEN

10 augustus 2016 – 1ste Menaam

UITSLAGEN

2017 – 1ste …..

UITSLAGEN

2018 – 1ste …..

UITSLAGEN

2019 – 1ste …..

UITSLAGEN

2020 – 1ste …..

UITSLAGEN

X