Additional menu

Frijwilligers bedankt!

  • Poster KNKB
  • Kantine

Dei fan de frijwilliger! Twa wiken lyn hienen wy in leuke en gesellige ôfsluting mei de weardefolle frijwilligers fan ôfrûne jier.  Tige tank foar jim ynset! Sûnder jimme kinne wy net!

X