Additional menu

Heren 50+

  • B klasse 1e
  • 8b175349-628e-44a8-b5b6-82905ee20de8
  • 7815e9d0-c265-49cb-883c-18a275b3e18b
  • 97928050-c4bb-42e5-be24-0bb249222063
  • b1395b6f-b4b6-46d1-b442-eccdb82de0f3
  • A klasse 1e
  • b1970791-1a35-4232-822b-c750029ab229
  • d3f94a26-f838-4af1-8ba3-7eaf0821cc3a
Hjoed de mannen 50+ yn Wommels te keatsen. Mei yn de A klasse 10 partuer en yn B klasse 15 partuer. In prachtige dei mei in lytse ûnderbrekking fanwege it minne waar!
Hjirûnder de priiswinners. Lokwinske mannen!
A Klasse
1e priis Piet Zondervan, Gerrit Groen en Jan Fokke Mulder
2e priis Jan Pieter Hovinga, Keimpe Jan Talsma en Jan Meindertsma
3e priis Mannes van Weert, Andre Dijkstra en Doede Machiela
1e priis herkansingsronde Tjeerd Jan Boomsa, Hans Felkers en Jacob Kamstra
B Klasse
1e priis Anne Siderius, Ferdinand van der Werf en Durk Klijnsma
2e priis Haye Hempenius, Age van der Goot en Anne Koopmans
3e priis Roel Venema, Peter van der Hoek en Sipke Hiemstra
1e priis herkansingsronde Klaas van der Vlugt, Sicco Jellema en Rutger Fopma
X