Additional menu

Huldiging winners 2017

 • DSC_7066
 • DSC_7063
 • DSC_7061
 • DSC_7058
 • DSC_7051
 • DSC_7034
 • DSC_7030
 • DSC_7017
 • DSC_7016
 • DSC_7007

3 novimber binne de winners fan dit seizoen huldige:

 • Winnaressen dames PC: Louise Krol, Imke van der Leest en keninginne; Sjanet Wijnia
 • 3e priis winnares dames PC: Anna-Brecht Bruinsma
 • 2e priis winners heren PC: Jelle Attema, Jacob-Klaas Haitsma en Hillebrand Visser
 • Winnaressen Jong Fammen partij: Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum

It wie in noflike jûn mei hinne en wer in protte lokwinsken en bedankjes. De wethâlder fan gemeente Littenseradiel hat alle winners gefelisiteard. Ek de foarsitter fan KF Ie wie oanwêzich en hat de dames PC winners noch felisiteard. As beslút waard Sybren troch de keatsskoalle noch efkes yn it sintsje setten. Dernei wie der noch gelegenheid foar in borreltsje en in hapke.

 

X