Additional menu

IFK Jeu de Pelote

  • IFK Jeu de Pelote Wommels-Easterlittens

Ek de twadde wedstryd waard troch Wommels (Redmer, Jaap, Gerrit, Jacob-Klaas en Erik) wûn. Tsjin it thúsdoarp Easterlittens waard mei 7-5 wûn. Sy meie it tongersdeitejûn yn’e heale finale opnimme tsjin Bitgum as Mantgum. It begjint om 18.30 oere.

X