Additional menu

Jacob Klaas pakt priis op de PC

    Jacob klaasJacob Klaas Haitsma pakte juster in 3e priis op de PC, dit die hy mei syn maten Jan Schurer en Hendrik Tolsma. Yn de heale finale wie it partoer fan Jan Dirk de Groot te sterk mei 5-0 6-6.

    X