Additional menu

Jeugdwedstriid 27 maaie 2022

  • Priiswinners skoaljeugd
  • Priiswinners welpen
  • Priiswinners kabouters
  • IMG_0310

De jeugd wie hjoed ek wer yn aksje! Lokwinske allegear mei jim priis! Mei dank oan de sponsor Wheagan!

Kabouters A
1e Tiede Rinse Posthumus en Bouke Dorenbosch
2e Redmer Politiek en Dex Hoitinga

Kabouters B
1e Syan Bults en Sietze Dijkstra
2e Evert Jelle de Jong en Maddy Bosma

Kabouters C
1e Fender Flisijn en Frija de Jong
2e Quin Hoitinga en Anne Boukje van der Valk

Welpen
1e Evy Wijnia en Thymen Bults
2e Alieke de Jong en Famke Wiersma
3e Melle Terpstra en Jinse Durk de Jong

Pupillen
1e Zenn Hoitinga
2e Lieke Delfsma
3e Rutmer Jesse Joustra

Schooljeugd
1e Rens Bos
2e Klaske Gaastra
3e Sietse Jellema

X