Additional menu

Jierferslach KF Wommels 2013

  • DSC_7657

Het jaar 2013 was bestuurlijk gezien niet een van de gemakkelijkste jaren. Slechts 5 personen hadden zitting in het hoofdbestuur; 5 personen die ondanks hun drukke werkzaamheden, ( Egbert Postma en Jort Strikwerda studeerden af, terwijl Ytsje Hoekstra samen met haar man een volledig nieuw bedrijf: Andringastate oprichtten) toch kans zagen dat te doen wat van hun verwacht werd. 

Aan het begin van 2014 konden we gelukkig Janneke van der Wal verwelkomen die de functie van secretaresse voor haar rekening nam en daarmee ook nog eens extra kaatsbloed in het bestuur bracht. Tot die tijd werden notulen en overige zaken eerlijk verdeeld tussen de andere vijf leden. Wel mag vermeld worden dat Liesbeth van der Ende bereid bleef om het wedstrijdsecretariaat te onderhouden, zodat naar buiten toe er geen hiaten vielen in de verantwoordelijkheden die er nu eenmaal zijn voor een kaatsvereniging.

In 2013 zijn er 12 bestuursvergaderingen geweest en vanzelfsprekend meerdere ad hoc sessies om er toch maar vooral voor te zorgen dat het kaatsen èn de Freule optimaal konden blijven functioneren in het kaatsdorp Wommels.

Nadat in 2012 de Technische Commissie op papier juist en volledig beschreven was, moest geconstateerd worden dat bemanning een probleem van een andere orde was. Helaas zijn er voor deze functie nog geen vrijwilligers gevonden.

Tot slot: op 20 maart en 14 november zijn er goed bezochte ledenvergaderingen gehouden.

WEDSTRIJDEN

SENIOREN:  30 april ledenpartij

9 mei Franke Osinga partij

2 juni familie partij

21 juni federatie partij

28 juni buurtkaatsen

30 juni pearkekeatsen

16 augustus nachtkaatsen

1 september ledenpartij

8 september ouder-kind partij

28 december zaalkaatswedstrijd

 

JEUGD:          14 mei TMB de Jong partij

5 juni schoolkaatsen

18 juni ledenpartij

22 juni federatie partij

3 juli  American Base partij

31 augustus bekertje – wheagan partij

 

KNKB:               5 mei meisjes A + B

25 mei pupillen meisjes A + B

7 juli jongens A + B

7 augustus Freule jongens afdeling

24 augustus Alle de Jong partij 1e klas mannen v.f.

 

Omdat de firma Kramer na 25 jaar, waarvoor hulde,  de sponsoring van de Alle de Jong partij beeindigde moest een passende oplossing gevonden worden voor het: hoe nu verder.

Het bestuur heeft daarop besloten om de wedstrijd te laten voor wat hij is, maar de gouden horloges te vervangen door geldprijzen. In 2013 is beslist dat voor ieder partuur dat zich inschrijft de vereniging € 50.- reserveert. Daarna worden de volgende prijzen betaald: 50% is voor de eerste prijs, 30% is voor de tweede prijs en de laatste 20% voor tweemaal 10% voor de derde prijs. E.e.a. bleek een succes te zijn, want t.o.v. 2012 schreven zich 50% meer parturen in.

In 2013 werd de OVW partij voor het eerst in Easterein gehouden, omdat men terecht de mening was toegedaan dat de deelnemende ondernemingen niet alleen uit Wommels kwamen en dus ook Easterein deze partij kon organiseren. Waarop besloten werd deze wedstrijd het ene jaar in Wommels te houden en het andere jaar in Easterein. Dus in 2014 weer in Wommels.

Ten gevolge van de bedrijfsbeëindiging van RESI is deze schitterende jeugdpartij gehouden onder de titel van normale jeugdpartij, het bestuur is op zoek naar een nieuwe sponsor voor de komende jaren.

Een totaal overzicht van alle wedstrijden, in en buiten Wommels, werd vermeld in ons jaarprogramma dat een nieuw jasje had gekregen. Berber Sieperda is de samensteller van deze nieuwe editie, waarvoor onze dank. Het ziet er professioneel uit.

FREULEPARTIJ

Woensdag 7 augustus werd de 111e Freulepartij gehouden. 53 Parturen, 5 meer dan in 2012!, hadden zich ingeschreven voor deze afdelingswedstrijd voor jongens.

Na het uitrusten van de A-tribune met kuipstoeltjes, was in 2013 de B-tribune aan de orde en ook nu weer met succes. In de kortste keren waren ze uitverkocht.

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er tijdens deze partij in alle omlopen strijd geleverd en kon met name vanaf de derde omloop van spannende wedstrijden genoten worden. Helaas werkten de weergoden niet mee, maar ondanks dat bleven toeschouwers en kaatsers genieten van hun kaatssport. Zo zeer zelfs dat Omrop Fryslan daar een gewaardeerde opmerking over maakte.

Het Wommelser partuur overleefde de eerste omloop door met 5 – 3 /  6 – 0 van Drylst te  winnen, maar moest daarop in de tweede omloop toch snel zijn meerdere erkennen in de latere winnaar Dronryp. Met 5 – 0 / 6 – 0 was het snel gebeurd.

Zoals gezegd werd Dronryp winnaar door in de finale de verrassende medefinalist Stiens met 5 – 4 / 6 – 0 te verslaan.

VELDEN en MATERIALEN 

Wanneer in een korte periode van 4 maanden veel en intensief van veld en materiaal gebruik gemaakt wordt, vraagt dat vanzelfsprekend ook om goed onderhoud en goed beheer. Het Directoraat Gebouwen,Werken en Terreinen heeft zich ook in 2013 geweldig van zijn vrijwilligerstaak gekweten. Waarvoor hulde aan al die mensen die er voor gezorgd hebben dat kaatsen iedere keer weer een feest was!

Het is onmogelijk om iedereen hiervoor persoonlijk te bedanken, echter voor Siepie en Dieuwke Fopma wordt nu een uitzondering gemaakt, zij waren met recht de vrijwilligers van het jaar 2013.

SPONSORS 

De sponsorcommissie, bestaande uit Pier, Liesbeth en Anske, hebben ook in 2013 weer goede zaken gedaan. Ondanks de economische tegenwind en het afhaken van sommige sponsors, is het resultaat alleszins bevredigend te noemen.

Allereerst moet vermeld worden dat het gat dat viel door het wegvallen van RESI opgepakt werd, en gedicht werd door de J.K. Faber  en zijn Andringastate. Chapeau!

Daarnaast is de firma van der Eems onze nieuwe tweede prijs sponsor geworden en mogen we als nieuwe sponsor Lukkes begroeten, zodat het resultaat vooralsnog om en nabij gelijk blijft.

Grote zorg bestaat er nog wel over voortzetting van het hoofdsponsorschap. Op het moment dat dit verslag geschreven wordt, is nog altijd niet duidelijk hoe de Friesland Bank sponsoring gecontinueerd zal worden.

Daarnaast is het bestuur en de sponsorcommissie doende een nieuwe sponsor voor de afdelingsshirts te vinden, omdat t.g.v. gewijzigd beleid de RABO-bank het kaatsen niet meer ondersteunt. In dat verband mag ook vermeld worden dat de opbrengst van de LIONS-club dit jaar besteed zal worden aan de nieuwe afdelingsshirtjes. Een bedrag van € 500 zal in de komende algemene ledenvergadering overhandigd worden.

TOT SLOT

Het is spijtig te moeten vermelden dat na jaren van gelijkblijvend aantal leden, soms zelfs een lichte stijging, nu in 2013 het aantal leden met bijna 50 afnam. Onder druk van toenemende lasten hebben junioren en senioren gemeend om voor KF Wommels te moeten bedanken.

Ook de aanwas van onderaf blijft achter bij andere jaren. Hier ligt een uitdaging voor niet alleen, maar wel op de eerste plaats bij het bestuur, maar ook bij alle leden van de KF Wommels om dit weer om te buigen naar zwarte cijfers.

In 2013 zijn overleden onze leden Minne Joustra, Ynskje van der Velde, Herman Vijlbrief, Gerben de Vries en Remco Brouwer. Hun aanwezigheid zal gemist worden!

In 2013 mochten Sjanet Wijnia en Martzen Deinum zich voor de vierde keer Nederlands Kampioen noemen, nu bij de meisjes. Het partuur werd compleet met Anna – Brecht Bruinsma die zich dus als Nederlands Kampioen – meisjes aanmeldt bij de dames senioren en daar zal laten zien wat ze waard is. Koets en fanfare waren hun deel, alle drie ook vanaf deze plaats van harte en veel succes in 2014.

De heren senioren namen ook dit jaar weer deel aan het Jeu de Pelote te Easterlittens, tot op het allerlaatste moment leek het erop dat zij hun prestatie van 2012 zouden herhalen. Helaas!, in het allerlaatste eerst moesten de heren Erik Haitsma ,Jacob Klaas Haitsma, Tjipke Okkema ,Jaap Toering, Redmer Strikwerda, Gerrit Flissijn en coach Anne Brouwer toch hun meerdere erkennen in Witmarsum.

Veel commentaar is er geweest rondom de web-site van KF Wommels, het heeft meer moeite gekost dan verwacht, onder meer t.g.v. het overlijden van de voormalige bouwer, maar we zijn verheugd dat tijdens de Algemene Leden Vergadering van 20 maart de nieuwe web-site getoond kan worden. Met ingang van de opgave voor de eerste ledenpartij op koningsdag zal hij volledig operationeel zijn.

Onze secretaris Liesbeth van der Ende heeft het verslag vorig jaar op een prachtige manierafgesloten, een manier die ik niet kan verbeteren, dus voor herhaling vatbaar.

It jier 2013 giet de boeken yn as in susksesfol en roerich jier. De krisis slagget net allinne  ta yn us ekonomy mar ek yn us feriening, op it med fan muoilik te krijen minsken, leden dy´t opsizze en sponsoren yn swier waar.

Mar sjoen de prestaasjes en ynset fan eltsenien hawwe wij alle betrouen dat ek 2014 in prachtich en suksesfol jier wurde sil!

Voorzitter Anske Stapersma

X