Additional menu

Jubileumwedstryd foar de jeugd

  • CD31D895-40FF-47C8-9975-4890A878325A
  • 55365ADB-54B9-4A15-9CE7-D0DC2D7FA84E
  • 1e Pupillen Yorick Visser en Sander Vriesema
  • 1e prijs welpen Jelke Sybesma en Evy Wijnia
  • 1e prijs schooljeugd Fianne Dijkstra en Jarno van der Weij
  • 1e prijs kabouters

Juster wie de jubileum wedstryd foar de jeugd! In prachtige middei en jûn foar de jeugd yn gearwurking mei Keatsferiening Easterein! Mei dank oan de sponsors American Base & Juwelier Kramer! Lokwinske allegear!

Kabouters A
1e Redmer Politiek en Sven Hallema
2e Hidde Wijnia en Annemare Breeuwsma

Kabouters B
1e Quin Hoitinga en Femke Hallema
2e Ynse Fedde van der Valk en Frija de Jong

Welpen
1e Evy Wijnia en Jelke Sybesma
2e Fenne Sybesma en Jinse Durk de Jong
3e Alieke de Jong en Famke Wiersma

Pupillen
1e Sander Vriesema en Yorick Visser
2e Zenn Hoitinga, Lieke Delfsma en Trijntsje de Jong

Schooljeugd
1e Fianne Dijkstra en Jarno van der Weij
2e Sietse Jellema, Dianne de Jong en Geartsje van der Weide

X