Additional menu

Junioren Heren & Dames

  • 448834849_794746699304666_2301967800855446669_n
  • 448795279_794746045971398_1591214830049461361_n
  • 448792455_794745872638082_3566242803550869549_n
  • 448654277_794746692638000_1361876306305858416_n
  • 448614293_794746755971327_6250804725275796642_n
  • 448577474_794746635971339_6413301872296589603_n
  • 448559674_794746782637991_4445145764867666129_n
Juster de Heren & Dames junioren te keatsen yn Wommels! In moaie opkomst & prachtig moai keatswaar! Lokwinske allegear mei jim priis!
Heren junioren
1e priis Johan Cnossen, Marten Leijenaar & Jan Tymen Eisma
2e priis Jesse Kroondijk, Hessel Postma & Johan Sipma
3e priis Pieter den Breejen (invaller Thom Stellingwerf), Klaas Gerrit Meulenaar & Redmer Cnossen
Dames junioren
1e priis Noëlle Hiddinga, Marsha Broersma & Fiera de Vries
2e priis Rixt Fokkema, Fianne Dijkstra & Anna Dieuwke Dijkstra
3e priis Yannah Palma, Rixt Blanke, Ilse Marije van Beem
En skiedsrjochters Johnny Bergsma & Auke Eringa bedankt!
X