Additional menu

”Keatsen is in sport foar leuke sosjale kontakten”

  “Keatsen is een sport foar leuke sosjale kontakten ”. De ien begjint as hy 40 is. De oar keatst al sûnt de kabouters, sa ek Luka van der Weg. Hy keatst al jierren en hat ek foar KF Wommels de Freulepartij keatst. Wy sjogge foarút nei it jubileum wykein mei Luka.

  Feest by KF Wommels 1 & 2 july! Do komst dochs ek?

  Kamera en montaazje: Jaring Rispend

  Ferslachjouwer: Herman Vijlbrief

   

  X