Additional menu

Keatsles op de OBS

  • OBS

Op OBS De Opslach krije de bern keatsles fan Henk Haar fan de KNKB. Hy kaam fannewike tegearre mei Murk Viersma fan de Keatsferiening Wommels nei de skoalle om de bern út de groepen 3 o/m 8 de earste begjinsels fan it keatsen by te bringen. Nei 4 lessen meie de bern meidwaan oan de keastraining fan de KF. Mear hjiroer op de facebookside fan De Opslach. (https://www.facebook.com/207643922726939/posts/1224510334373621/)

X