Additional menu

keatswykein 15 en 16 augustus

  • famyljekeatsen a
  • famyljekeatsen 7
  • famyljekeatsen 6
  • famyljekeatsen 5
  • famyljekeatsen 4
  • famyljekeatsen 3
  • famyljekeatsen 2
  • famyljekeatsen 1
We hawwe wer in moai keatswykein hawn, sneon de froulju HK en juster it spektakel famyljekeatsen. De A-klasse hie 4 partoer, dy yn in poultsje om de krans striden, de B-klasse hie 24 partoer.
Der waard fûleindich striden en de winners kin jim hjir op de foto’s sjen. Yn ‘e A-klasse wie de krans foar de famylje de Vries, yn’e B-klasse foar de famylje Delfsma. Allegearre lokwinske mei de priis en op nei it folgjend spektakel, it pearkekeatsen mei in hiele folle list. Dit begjint oankommende snein om 10 oere!!! By fersin is der hjearder melden dat it om 11 oere begjint.
Fierder moat dizze webmaster noch efkes de prizen fan de Wommelser/Kubaarder keatsers en keatsters op in rygje sette, dus letter mear.
X