Additional menu

Keningspartij 2017

 • IMG-20170501-WA0005
 • IMG-20170501-WA0004
 • IMG-20170501-WA0003
 • IMG-20170501-WA0001
 • IMG-20170501-WA0000
 • IMG-20170430-WA0023
 • IMG-20170430-WA0021
 • IMG-20170430-WA0020
 • IMG-20170430-WA0015
 • IMG-20170430-WA0011
 • IMG-20170430-WA0007
 • IMG-20170430-WA0004
 • IMG-20170430-WA0003
 • IMG-20170430-WA0002
 • 20170430_133122
 • 20170430_133107
 • 20170430_133105
 • 20170430_132113
 • 20170430_114412
 • 20170430_114144
 • 20170430_113202
 • 20170430_111359
 • 20170430_111233
 • 20170430_111231

Op 30 april is de 4e Keningspartij keatst. Om 10:30 wie der kofje mei in stikje oranjekoek. En om kertier foar 11 waard ûnder lieding fan Wytze Fopma de dei foar de jeugd de wedstriid iepene troch in pear balspultjes.Doe’t de hannen en spieren goed waarm wienen gong elts los. Yn’e rin fan’e middei wie Esther Metzlar der om te schminken en die hat ûnder oaren in pear prachtige tigers makke! It wie prachtich keatswaar mei in goeie 17graden.

De prizen as folcht ferkeatst:

Kabouters:

1e priis:                Lieke Delfsma en Zenn Hoitinga

2e priis:                Niek de Haan en Tymen Stenekes

Welpen:

1e priis:                Johan Gaastra en Elisah de Boer

2e priis:                Klaske Gaastra en Sietse Jellema

Skoaljeugd:

1e priis:                Marrit Meijer en Folkert Gaastra

2e priis:                Jente Schraa en Mark Beckers

A klasse:

1e priis:                Jesse Rinia, Pieter Sijtsma en Jaap Toering

2e priis:                Tjeerd de Vries, Jacob Klaas Haitsma en Jan Friso Bruisma

B klasse:

1e priis:                Klaas Bouke Faber, Menno Eringa en Lieuwe Hoekstra

2e priis:                Anne Brouwer, Broer Greidanus en Lourens van der Pol

1e priis ferl.:        Baukje Terpstra, Pieter Vellinga en Wiebe Heeres

2e priis ferl.:        Bertus Bootsma, Gerrit Jan Veenendaal en Anne-Jan Hallema

C klasse

1e priis:                Aaltje Postma en Luitzen Schaafsma

2e priis:                Vallerie Harman en Siepie Fopma

 

Foto’s folgje

X