Additional menu

Keningspartij 2019

  • keningsdei 3
  • keningsdei 4
  • keningsdei 5
  • keningsdei 6
  • keningsdei 7
  • keningsdei 2
  • keningsdei 8
  • keningsdei 1
  • keningsdei tot

Hjir noch efkes de foto’s fan de priiswinners fan de Keningspartij 2019. De topfotograaf Henk Bootsma wie natuurlik oanwessich om skitterende plaatsjes te sjitten en der mei wy gebrûk fan meitsje. (Tige tank Henk!!!) Alle foto’s dy’t Henk hjirfan makke hat, bin te sjen op syn FB-side (https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059304524).

X