Additional menu

Keningspartij 27 april

    Woansdei 27 april wurdt de tredde Keningspartij op it keatslân holden. Ek net-leden fan de keatsferiening kinne meidwaan, fan kabouter oant supersenior. Meidwaan is fergees. Je kinne je op de gebrûklike manier opjaan foar dizze partij oant snein 24 april 20.00.

    Moarns om 10.15 stjit de kofje mei wat er bij klear. Om 10.45 is er in spesjale iepening. Dernei wurdt er keatst. Foar de priisútrikking wurdt noch socht nei in mystery guest.

    Ôfhanklik fan de dielname wurdt besocht dat elk op har/syn nivo keatse kin. De tariedingskommisje docht hjirby in spesjaal in oprop oan de jonges/famkes-, froulju- en superseniorenkategory om harren op te jaan. Bij in dielname fan 8 persoanen kin der in kategory foarmje wurde.

    Om het fjild hinne wurdt noch yninoar organisearre, sadat het foar elk in gesellige dei wurdt.

    X