Additional menu

KF syket noch in trainer, as trainers!!!

  De oprop foar in trainer foar de kategorie welpen wie hiel rap beslikke en der wiene twa enthousiaste oanmeldingen.
  No wurd der foar de  jonges/famkes kategorie noch in enthousiaste trainer, as trainers socht.

  Ik hoopje dat we ek dizze kear hiel rap melde kinne dat de KF fersjoen is!

  Oanmeldingen mei wol nei: Amarins Wiersma
  email: amarinsje41@hotmail.com

  X