Additional menu

KF syket trainer!!!

  Foar de leeftiidsgroep fan de welpen syket de KF noch in enthousiaste trainer.
  Wa wol us helpe om dizze groep nei in (noch) heger nivo te bringen.

  Oanmeldingen mei wol nei: Amarins Wiersma
  email: amarinsje41@hotmail.com

   

  X