Additional menu

Kommende sneon de 15e Jong Fammenpartij

  • Wommels-1

Kommende sneon wurd alwer foar de 15e kear de Jong Famme partij ferkeatst yn Mantgum. Ôfrûne twa jier gie de winst nei Wommels. Ek dit hier meitsje Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia wer kans om der mei de krans fan troch te gean. Mar dit jier stean der twa partoeren fan Wommels op de list. Wommels 2, mei Hester Bruinsma, Elske Deinum en Rixt Wijnia dogge ek een poging om der mei de winst fan troch te gean. It bysundere fan dit ferhaal is dat de twa parturen fan Wommels allegearre suskes fan elkoar binne. Dit is nog nea hjerder foarkommen op de Jong Famme en wy binne benijd at se elkoar treffe kinne yn de finale. Wy winskje de dames folle sukses foar sneon en wy noadigje eltsenien ut om sneon efkes te sjen yn Mantgum, it begjint om 10.00.

X