Additional menu

‘Kommisje de takomst fan de Freule’


  Moandei 18 jannewaris is de kommisje,  “Kommisje de takomst fan de Freule” , út ein setten. De minsken dy’t yn de kommisje plak nimme binne Arend de Schiffart, Hessel Hofstra, Liesbeth van der Ende, Pier Zijlstra en Sake Saakstra (foarsitter). De kommisje krijt te folgjende opdracht mei:

   

  1. Onderzoek doen naar een bestuurlijke opsplitsing van Keatsferiening Wommels en organisatie Freulepartij. Mogelijkheden onderzoeken van aparte commissie binnen bestuur KF Wommels of Stichtingsvorm.
  2. De mogelijke financiële gevolgen voor de KF in kaart brengen van de inkomsten uit contributie bij een terugloop van het aantal leden als gevolg van een opsplitsing.
  3. Financiële consequenties van de opsplitsing in elke optie op hoofdlijnen aangeven. Handvaten aanreiken voor een wederzijdse financiële verrekening van gebruik veld, materialen en materieel.
  4. Eventuele gevolgen voor sponsors in kaart brengen na de opsplitsing.
  5. Naar het bestuur van de KF Wommels schriftelijk rapport uitbrengen over de bevindingen en conclusies voorafgaand aan de informatieavond naar de leden. Hierin duidelijk een advies meegeven aan het bestuur.
  6. Op een (aparte) ledenvergadering de mogelijkheden met voor- en nadelen, verschillen in aansprakelijkheid en betrokkenheid van de leden, besluitvorming en financiële consequentie in een PowerPoint presentatie uiteenzetten. Definitieve besluitvorming volgt in een 2e vergadering, na beantwoording van vragen uit de eerste vergadering of schriftelijke vragen, d.m.v. stemmen van de leden.

  Opdrachtgever:                 Bestuur ‘Keatsferiening Wommels’

  Duur van de opdracht:      Binnen 4 maanden vanaf 1 januari 2016

   

  Wy as bestjoer winskje de kommisjeleden in protte sukses en wy hawwe der fertrouwen yn dat jimme tot in goed advys komme.

  It bestjoer.

  X