Additional menu

Kompetysje en leste jeugdpartij

    Ek de jeugd hat it keatsseisoen ofsluten. De leste kompetysjewedstriden hawwe west en de leste jeugdpartij, de American Basepartij is ek efter de rech. De kompetysje waard ofsluten mei it heechste puntentotaal foar Milan van der Weg en hy mei de wisselbeker foar in jier mei nei hus nimme. Fierder de foto’s fan de winners fan de American Basepartij. Ik haw de nammen net trochkrigen. Allegearre lokwinske!!!

    X