Additional menu

Kompetysjekeatsen (1)

  De earste kear kompetysjekeatsen dit seizoen, trije perkjes en in soad wille. De útslach wie as folgest;

  Jort Strikwerda                5 – 4                      Johan Delfsma

  Johan Bos                       6 – 4                      Pieter Vellinga

  Tjeerd de Vries                5 – 5                      Broer Greidanus

  Jan de Vries                     0 – 6                      Jeen Houtsma

  Jelle Wiersma                  2 – 5                      Jelle de Vries

  Djoeke Eringa                  6 – 6                      Cornelis Bruinsma

  Gert Jan Veenendaal

   

  It klassemint stjit by ynformaasje, ûnder kompetysjekeatsen. Folgjende wike selde plak, selde tiid.

   

  X