Additional menu

Kompetysjekeatsen (3)

  Dizze kear in koarte keatsjûn, de partijen giene as in trein. De útslach wie as folgest;

  Jort Strikwerda                5 – 0                      Johan Delfsma

  Gerrit Postma                  6 – 0                      Jelle Jan Sybrandy

  Klik op “lês mear” foar de oare útslagen.

  ————————————————————————-

  Durk Klijnsma                  5 – 2                      Jelle de Vries

  Jan de Vries                     6 – 6                     Jeen Houtsma

  Pieter Vellinga                                               Jelle Wiersma

  ——————————————————————–

  Bouke Fopma                  5 – 2                       Eeltje Postma

  Johan Bos                        6 – 6                     Johan de Graaf

  Jurjen Eringa                                                 Sybren Hoekstra

  It klassemint stjit by ynformaasje, ûnder kompetysjekeatsen. Folgjende wike selde plak, selde tiid.

  X