Additional menu

Kort verslag van de KNKB Algemene Leden Vergadering van 2 april 2015

  Gezien de interessante agenda waren voor KF Wommels aanwezig: Douwe Kooistra, Anske Stapersma en Jort Strikwerda.
  Na een keurige opening door de toen nog huidige voorzitter Sipke Saakstra, waarin hij tevens zijn afscheidsspeech hield, volgden de punten Contributiebeleid, Kaatshandschoen en Wedstrijdstramien 2015.

  Over de huidige afdracht-regeling heerst veel onvrede, het HB met de nieuwe penningmeester zal eind 2015 met een voorstel komen om e.e.a. te wijzigen;
  de kaatshandschoen heeft nu zijn welhaast ideale lay-out gekregen en er zal dan ook goed gecontroleerd worden of er niet de hand gelicht wordt met de voorschriften, het wedstrijdstramien werd met enthousiasme door Tjeerd Dijkstra gebracht, totdat twee charmante en goed gebekte dames, t.w.Marije Hiemstra en Imke van der Leest, hem en daarmee de ALV duidelijk maakten dat de ziel van het kaatsen niet ligt in de prijzen maar in het beleven van de sport en dat daarvoor de derde prijs een noodzakelijk onderdeel van de wedstrijd is. Wij willen kaatsen en als we dan een prijs winnen is dat leuk meegenomen!
  Na de diverse stemmingen werden de voorstellen van het bestuur aangenomen en trok het HB het voorstel om de derde prijs voor de dames af te schaffen weer in.

  Ranking en wedstrijdsamenstelling werden toegelicht en zonder meer geaccepteerd door de vergadering
  Het jaarverslag werd met algemene stemmen aangenomen en werd ook de financiële verantwoording met algemene stemmen aangenomen. Vermeld moet worden dat met het afscheid van penningmeester Groustra er een gezonde balans ligt en een keurig sluitende begroting gepresenteerd kon worden. Waarvoor hij ook, en terecht, alle lof van de vergadering heeft gekregen. De KNKB is een bond die een stootje kan hebben en zelfs over fondsen beschikt die ingezet kunnen worden voor nieuw beleid.
  Na de pauze volgde een discussie over het voorgestelde eenlingen-beleid; drie verenigingen stemden tegen en drie, waaronder KF Wommels, onthielden zich van stemming. Gedurende 2015 zal er met meer dan voldoende aandacht naar de uitvoering van de nieuwe regeling gekeken moeten worden, o.i. zijn er teveel open einden dan wel vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.

  Het voorstel om op termijn van twee jaar naar Franeker te verhuizen werd met meerderheid van stemmen aangenomen, Lolke Bierma van Amsterdam verwoordde het als volgt:
  We gaan over twee jaar naar Franeker, tenzij..
  Het HB en het bondsbureau zullen de komende twee jaar gebruiken om de samenwerking met sportorganisaties in Heerenveen te intensiveren en samen met belanghebbenden in Franeker zoeken naar geschikte huisvesting.

  Saakstra, die het voorzitterschap overdroeg aan Wigle Sinnema uit Arum, zei dat het kaatsen de komende jaren meer vanuit “marketingoogpunt” bezien moet worden.
  Tot slot werden een emotionele Saakstra uitgeroepen tot erelid van de KNKB en werd Sietze Groustra tot lid van verdienste uitgeroepen.

  X