Additional menu

Lêste kear perklizze

  • Foto 12-09-15 14 10 54

De perklizzers ha hjoed foar de lêtste kear dit jier de perken lein. Wy wolle de mannen betankje foar al die prachtige perken dy’t sy ek dit jier wer lein ha. Tige tank!

X