Additional menu

Lotting Freule bekend!

  Freule  Keatspartij 2016
  KNKB ofdieling jongens
   Woansdei 10 augustus 2016
  Lotsjen foar de 114e Freulepartij fan 10 augustus 2016
  1 Eanjum 2 Grou
  3 Folsgeare 4 Goutum
  5 Gaast-Ferwâlde 6 Snits
  7 Bitgum 8 Wergea
  9 Stiens 10 Wommels
  11 De Hommerts 12 Boalsert
  13 Eksmoarre 14 Winsum
  15 Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 16 Ie
  17 Lollum-Waaksens 18 Wytmarsum
  19 Sint Anne 20 Reduzum
  21 Ingelum 22 Easterein
  23 Tsjummearum 24 Skearnegoutum
  25 Menaem 26 Damwald
  27 Seisbierrum-Pitersbierrum 28 Arum
  29 Tsjom 30 Balk
  31 Spannum 32 Weidum
  33 Mantgum 34 Minnertsgea
  35 Achlum 36 Berltsum
  37 Peins 38 Makkum
  39 Jellum-Bears 40 Raerd
  41 Doanjum 42 Baard
  43 Skettens/Longerhou 44 Ferwert
  45 Goaiïngea 46 Jelsum-Koarnjum-Britsum
  47 Penjum 48 Frjentsjer
  49 Dronryp
  X