Additional menu

Nije webside yn’e loft!

  Sa’t de measte minske fêst wol sjoen ha, hat de webside fan’e feriening in tiidsje ‘offline’ west. Fanôf hjoed is der wer ‘online’ yn in nij joske!

  De foarside fan’e side bestiet út it lêste nijs. Oan’e rjochter kant fine jo de aginda en de nijs-kategoryen. Ek is hjir in ‘Fraach & Oanbod’ plakje te finen.

  Útslagen, foto’s en ferslagen fan wedstriiden dy’t jo bywenne hawwe, binne wer wolkom op utslagen@kfwommels.nl

  Hawwe jo fragen wat de jongerein oanbelanget? Stjoer se dan nei jongerein@kfwommels.nl

  Misse jo iets as sjogge jo in flater, stjoer dan in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

  X