Additional menu

Nijs fan de kantinekommisje

  Ah goeiedag dames en heren,
  En toen wie der alwer in jier foarby! 馃檪 It keatsen giet wer聽hast los!
  Dit betsjut dat de kantine wer bemand(vrouwd) wurde moat . Wy hoopje dat we hjirby wer op jim rekkenje kinne. As kommisje sille wy ek in oprop dwaan foar meer kantinefrijwilligers. Hoe meer frijwilligers, des te minder tsjinsten foar in ieder.
  Wy wolle jim utnoegje foar woansdei 11 april, fanof 19.30 yn de keatskantine. Hjir leit dan wer de planning foar it kommende seizoen klear. Nei dizze jun sille we it skema ek wer run stjoere. Fan in oantal ha we nog net it IVA certificaat krigen. Misskien wolle diegene聽dat nog by us ynleverje. Ha je it nog net helle, dan is der woensdei ek de romte om hjir nei te sjen.
  https://www.vrijwilligerswerkacademie.nl
  De kursus duorret 没ngefear 50 minuten. Oan it ein folget in toets. As men dy hellet, kin men fuortdaliks in sertifikaat downloade.
  Graach hear ik fan jimme as jimme der聽 op 11 april bij binne.
  Mei freonlike groet,
  Aaltje Postma
  Ut namme fan de Kantine Kommisje

  X