Additional menu

NK Wallball dubbel

  • NK Wallball 19 november 2023

Juster wie it NK Wallball dubbel yn de Trije yn Frentsjer. Ek kwamen der prizen mei nei Wommels naam!  Lokwinske jongens!

1e priis Syan Bults
3e priis Tymen Bults
4e priis Tymen Stenekes

X