Additional menu

Oare priiswinners 7 en 8 maaie 2022

  • 2e prijs Sjanet Wijnia
  • 1e prijs verliezersronde Rixt Wijnia
  • 2e priis Alieke de Jong

Der binne nog mear prizen wûn by ús leden! Lokwinske allegear! Op nei noch mear prizen!

Sneon 7 maaie:

Anne Brouwer hie sneon 7 maaie namelijk de 1e priis yn Berltsum by de heren 50+ B.

Snein 8 maaie

Evy Wijnia hie de 1e priis en Alieke de Jong de 2e priis by de welpenfamkes yn Tzummarum.
Rens Bos hie de 1e priis yn de ferliezersronde by de pupillenfamkes yn Wytmarsum.
Klaske Gaastra hie de 2e priis by de skoalfamkes yn Arum.
Rixt Wijnia hie de 1e priis yn de ferliezersronde by de dames 1e klasse yn Sint Jacobiparochie.
Sjanet Wijnia hie de 2e priis by de Dames Hoofdklasse yn Tsjom.

 

Ûntbrekt der in priiswinner of ha jo nog in foto, jou it troch fia media@kfwommels.nl

X