Additional menu

Oare priiswinners op 26, 28 en 29 maaie 2022

  • Martzen, Evy en Alieke
  • Anouk Delfsma
  • Rixt Wijnia 2e prijs
  • Sjanet 2e prijs
  • Anne Brouwer 1e prijs
  • Bertus Bootsma 3e prijs
  • Sietse Jellema 1e prijs, Rudmer Jesse Joustra 2e prijs en Zenn Hoitinga 1e prijs

Tongersdei 26 maaie 2022 wie der ek Heren 50+ keatsen yn It Hearrenfean. Anne Brouwer hie de krânse en Bertus Bootsma hie de 3e priis.

Sneon 28 maaie 2022 wie der keatsen yn Easterwierrum. Sietse Jellema hie de 1e priis by de skoaljongens. By de pupillen hie Zenn Hoitinga de 1e priis en Rudmer Jesse Joustra de 2e priis.

Sneon 28 maaie 2022 hie Sjanet Wijnia de 2e priis by de Hoofdklasse Dames frije formatie yn Menaam en Rixt Wijnia hie de 2e priis by de Dames eerste klas frije formatie yn Grou.

Snein 29 maaie 2022 hie Anouk Delfsma de 2e priis by de famkes troch elkoar lotsjen yn Goaiïngea.

Snein 29 maaie 2022 hienen Alieke de Jong en Evy Wijnia de 1e priis by de welpenfamkes, ôfdieling yn Arum!   

Lokwinske allegear!

X