Additional menu

Ôfsluting competitie keatsen

  • Priiswinners competitiekeatsen

Juster in moaie ôfsluting fan it competitie keatsen hân mei in Chinees buffet. Yn totaal hienen we 97 ferskillende keatsers op it fjild, fantastisch! Takom jier op nei de 100!

Mei tank oan Tuincentrum Gaardenier foar de stipe fan de prachtige krânsen & DA Fizel Wommels foar de stipe fan de priizen.

Hjirûnder de priiswinners fan it competitie keatsen. Lokwinske allegear!

Heren
1e priis Jelle de Vries
2e priis Klaas Bouke Faber
3e priis Johannes Wytse Heeg
4e priis Tjeerd de Vries
5e priis Egbert Sjoerd Dijkstra

Dames
1e priis Arjanne Schaafsma
2e priis Lysanne Wiersma
3e priis Tina Greidanus

De poedelpriis wie foar Johan Delfsma!

X