Additional menu

Ôfsluting keatsjier foar de perklizzers

  • A436BCA6-2C7E-462E-8DE1-9E3A283F326B
  • 1CF5C5F5-BE90-45F1-BAF8-8272419C9B69
  • 95E3B9B9-CAB4-4DE6-82D8-05BEE58BE53E
  • 70A5D0AB-1985-4507-9A8D-48D5D6FCE0D9
  • 93119740-6d4c-4661-a59d-71e146c2abeb

Juster binne de perklizzers wer yn it spier west foar de keatsferiening. It hiele jier troch fan ûnkrûd sykje, materialen ferfje en keatslynen útsykje en wer opromje. Juster binne de skjinne lynen wer opromme foar it nije seizoen. En as ôfslút efkes in lyts borreltsje! Sûnder perklizzers gjin keatsen! Tige tank mannen en oan’t takom jier!

X