Additional menu

Oliebollenactie

  • oliebol 2
  • oliebol 1

Eltsenien hat wer de flyer troch de bus krigen oer de jierlikse oaljekoekenaksje fan us KF.

Tink der efkes om, want der stjit in lyts flaterke op de flyer.

By bestelle oer de mail is net it hiele  emailadres fermeld.

Dit moat weze: penningmeester@kfwommels.nl

Dus tink der efkes om!

X