Additional menu

Opbringst WC-papier aksje € 900,-

    Yn wike 17 binne de leden fan Keatsferiening Wommels mei ‘húskepapier’ lâns de doarren gien om jild yn te sammeljen foar nije ôfdielingsklean. De aksje hat € 900,- opbrocht. Wy as bestjoer binne hjir tige wiis mei.

    Wy wolle dan ek alle frijwilligers, Tineke en Japke yn it bysûnder, betankje foar jimme ynset.

    It bestjoer

    X