Additional menu

(Opfris)kursus klubskeids

    Dit jier is der in (opfris)kursus foar klubskiedsrjochters. De kursus is op 9 maaie om 19:30 en sil plakfine yn De Skoalleseize te Easterein. Opjefte kin tot 8 maaie 18:00 en is mooglik fia de webside fan’e KNKB as fia ynfo@kfwommels.nl. Opjefte kin tot 8 maaie.Oan de kursus sels bin gjin kosten ferbûn, eventueel makke ûnkosten kinne deklareerd wurde by de keatsferiening.

    X