Additional menu

Opjefte Keningsdeipartij

  • keningsdeipartij

Sneon 27 april is it wer safier, “it giet oan!!!”
We gean foar moai waar, prachtich keatsen en in gesselliche neisit, dus wat let jim om der hinne te gean.
It gjit allegearre los om 11 oere!!!
De opjefte kin jimme hjirûnder dwaan.
De yndieling foar de keatsers en keatsters hinget ôf fan it oantal opjeften.

X