Additional menu

Oprop karmasterjen 2015

  Oankommende Snein 10 Maaie fynt de earste KNKB wedstriid wer plak yn Wommels. Ek dit jier syket de karmasterkommisje, besteande út Jan Friso Bruinsma en Klaas Bouke Faber, wer om de neadsakelike karmasters. Wy wolle jim oproppe kommende Snein del te kommen op t fjild om ek in hân te helpen of jo oan te melden om by in oare wedstriid te karmasterjen. Maile kin nei ynfo@kfwommels.nl of belje nei 06-14707560.

  De KNKB wedstriiden dit jier yn Wommels binne:

  Snein 10 Maaie Pupillenjongens A+B (10.00 oere)
  Sneon 23 Maaie Famkes A+B klasse (10.00 oere)
  Sneon 27 Juni NK Ôfdieling pupillenfamkes (10.00 oere)
  Sneon 11 Juli Dames 1e klasse (11.00 oere)
  Snein 30 Augustus Heren 1e klasse frije formaasje (Ale de Jong) (10.00 oere)

  Op foarhân tige tank.

  De karmasterkommisje,

  Jan Friso Bruinsma & Klaas Bouke Faber

  X