Additional menu

Ouder-Kind partij

 • Foto 14-09-15 19 10 27
 • Foto 14-09-15 19 10 25
 • Foto 14-09-15 19 10 24
 • Foto 14-09-15 19 10 21
 • Foto 14-09-15 19 10 21 (1)
 • Foto 14-09-15 19 10 20
 • Foto 14-09-15 19 10 18 (1)
 • Foto 14-09-15 19 10 17
 • Foto 14-09-15 19 09 47
 • Foto 14-09-15 19 09 43
 • Foto 14-09-15 19 09 38
 • Foto 14-09-15 19 09 35

Snein wie de lêtste partij fan dit seizoen, de opkomst wie wat meager. Mar de pertoeren dy’t der wienen ha der in moaie dei fan makke.

Utslachen:

Welpen/Pupillen

1e Jelle en Pieter Sieperda, 28 earsten foar, 9 tsjin.
2e Milan, Luka en Ria v/d Weg, 24 earsten foar, 12 tsjin.
3e Mark en Bertus Beckers, 17 earste foar, 18 tsjin.

Skoaljeugd/Jeugd

1e Johannes en Ypie Sijbesma, 21 earsten foar, 8 tsjin.
2e Arnout en Lieuwe Meijer, 21 earsten foar, 9 tsjin.
3e Jan en Gerrit Sijtsma, 18 earsten foar, 9 tsjin.
4e Robin en Herman v/d Weg, 17 earsten foar, 14 tsjin.

En de priis foar de moaiste outfit wie foar Johannes en Ypie.

 

 

X