Additional menu

Pearkekeatsen 11 juny

    Op snein 11 juny sil der pearkekeatst wurde. Ek dizze partij begjint oars as yn it boekje oanjûn stiet om 11:00 oere.

    De jeugd kin har fia dizze link opjaan. Senioren meie har fia dizze link opjaan. We sjoche jimme allegeare graach kommende 11 juny!

    X