Additional menu

Pearkekeatsen 2020

  • pearke 1
  • pearke 4
  • pearke 3
  • pearke 2
  • pearke 7
  • pearke 6
  • pearke 5
  • pearke 8
  • pearke 9
  • pearke 10

Jim hiene hjir noch de foto’s te goede fan de priiswinners fan dizze partij, troch fakaansje is alles wat letter wurden.

Mar dit wie in geweldiche happening mei 66 partoer, it bestjoer hie alles perfekt regele en it wir dan ek in prachtiche dei, mei in geselliche neisit.

X