Additional menu

Pearkekeatsen 2021

 • Lourens en Jeska
 • Anouk en Erik
 • Jurjen en Iris
 • Djoeke en Sybren Beert
 • Habtamu en Mirjam
 • Idsert en Jildou
 • Albert Sym en Aaltje
 • Wessel en Marthe
 • Marije en Eeltje
 • Merle en Stefan
 • Tina en Johannes Wytse
 • Jacob Klaas en Lysanne
 • Jelmer en Hester
 • Petronella en Ewout
 • Friso en Fenna

Ofroune snein wie der wer it pearkekeatsen. Dizze dei stiene der mar leafst 80 partoeren op de list. Sa no en dan wat wetter, mar der wurde prachtich keatst. Nei de earste ronde gongen de pearkes fjirder yn in A en in B klasse.

Ek wie de keatsfotograaf Lieuwe Bosch oanwessich en hy hat prachtige foto’s fan dizze dei makke.

Hjir bin syn foto’s te besjen: https://myalbum.com/album/dhN64BPaQCW2

 

X