Additional menu

Pelotedames winne earste wedstriid

    Ôfrûne tiisdeitejûn wie de earste pelotewedstriid  fan it seizoen yn Weidum tsjin it partoer fan Jellem/Bears. Der waard mei 8-10 wûn. Foar Wommels komme Judy Bergsma, Hester van der Meer, Esther Hoitinga, Kim Bos, Jetske Sieperda en Amarins Wiersma yn aksje. Wommels sit fjidder yn ‘e poule mei Easterwierrum, Weidum 2, Winsum 2 en Easterlittens. Oankommende tiisdei (13 maaie) stjit de thûswedstriid Wommels-Easterwierrum op it programma. It begjint om 19.00 op it keatslân fan Wommels.

    X