Additional menu

Priiswinners Franke Osinga party 26 maaie 2022

  • Groepsfoto Franke Osinga 26 mei 2022
  • B klasse 2e verl Johan Delfsma, Arjanne Schaafsma en Rudolf de Jong
  • B klasse 1e verl Annejan Hallema, Amarins Wiersma en Jeen Houtsma
  • B klasse 3e prijs Jurjen Eringa, Joke Delfsma en Cornelis Bruinsma
  • B klasse 2e prijs Gerrit Jan Veenendaal, Mariska Vriesema en Pieter de Vries
  • B Klasse 1e prijs Jelle Wiersma, Menno Eringa (K) en Johan Gaastra
  • A Klasse 2e prijs Jente Schraa
  • A klasse 1e prijs Jelle de Vries (K)

De priiswinners fan hjoed by de Franke Osinga partij! Lokwinske allegear! Mei dank oan de sponsor TMB de Jong.

A Klasse
1e Jelle de Vries (koning)
2e Jente Schraa

B Klasse
1e Jelle Wiersma, Johan Gaastra en Menno Eringa ( koning)
2e Pieter de Vries, Gerrit Jan Veenendaal en Mariska Vriesema
3e Jurjen Eringa, Cornelis Bruinsma en Joke Delfsma

1e Verliezersronde Amarins Wiersma, Jeen Houtsma en Annejan Hallema

2e verliezersronde Johan Delfsma, Arjanne Schaafsma en Rudolf de Jong

X