Additional menu

Priiswinners 23 july 2023

  • 1e priis Broer Greidanus, Jesse vd weide en Joke Delfsma
  • 2e priis Jan Friso Bruinsma, Eeltje Bootsma en Arnold Dijkstra
  • 1e priis verl Sjoerd de Vries, Lisanne Rinia en Stan Korbach
  • 2e priis verl Remco Dooper, Tom Wijnia en Johan de Graaf
  • Groepsfoto 23 july 2023
Hjoed in’ gewoane’ ledenwedstryd yn plak fan it buertkeatsen, mei 10 partuer op de list!🙌🏻 Prachtige krânsen fan Tuincentrum Gaardenier en priizen fan Murk’s Slagerij! Tige tank! We slúten de dei ôf mei de sinne☀️ Lokwinske allegear mei jim priis!🥳
1e priis foar Broer Greidanus, Jesse van der Weide en Joke Delfsma
2e priis foar Jan Friso Bruinsma, Eeltje Bootsma en Arnold Dijkstra
1e priis yn de ferliezersronde foar Sjoerd de Vries, Stan Korbach en Lisanne Rinia
2e priis yn de ferliezersronde foar Remco Dooper, Johan de Graaf en Tom Wijnia
X